Základní umělecká škola Nehvizdy, příspěvková organizace (p.o.) Bedřicha Mouchy 243, 250 81 Nehvizdy

 

KONCEPCE ROZVOJE
Základní umělecké školy Nehvizdy

pro období 2018/19 – 2024/25

 

1. ÚVOD

Koncept by měl nasměrovat představy, záměry a vize k perspektivnímu chodu nově vybudované ZUŠ Nehvizdy a koncepční cíle povedou k naplnění zájmu vytvořit pevný základ pro základní umělecké studium na ZUŠ Nehvizdy.

 

2. CÍLE A VZDĚLÁVÁNÍ

 1. utvářet a rozvíjet klíčové kompetence žáků, kultivovat tím jejich osobnost po stránce umělecké a motivovat je k celoživotnímu učení a vztahu k umění a jeho odvětvím¨
 2. poskytnout žákům základní vzdělání ve zvoleném uměleckém oboru s ohledem na jejich potřeby a možnosti s maximální osobní motivací a s rozvinutím jejich zájmu o obor
 3. připravit žáky po odborné stránce pro vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách uměleckého nebo umělecko-pedagogického zaměření a na konzervatořích, případně pro studium na vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením
 4. motivovat žáky k učení a spolupráci vytvořením příznivého sociálního, emocionálního a pracovního klimatu

 

3. VIZE

Vizi školy vnímáme zejména v naplnění základních uměleckých dovedností  a v přípravě žáků na praktické využití všech dostupných kompetencí s využitím celé škály uměleckých dovedností. Na  straně jedné tedy schopnost připravit žáky na budoucí studium v dalších umělecky či pedagogicky zaměřených školách (konzervatoře, vysoké školy pedagogické či umělecko-pedagogické), rovněž tak využití  získaných dovedností v neprofesionálním uměleckém životě (amatérské či poloprofesionální hudební, činoherní i taneční soubory, zájmové hudební činnosti, výtvarné dílny apod.), na straně druhé pak naučit žáky  umět se orientovat ve světě umění a získat pro život tři základní kompetence, které mohou být motivací předat je v dospělosti další generaci (kompetence k umělecké komunikaci, kompetence osobnostně sociální, kompetence kulturní). Díky dlouholetých zkušeností pedagogů ve vybraných oborech bude škola usilovat o vytvoření systému sebereflexní výuky formou zpětné kontroly.

 

4. KONCEPCE A ROZVOJ

 1. Na základě výše uvedeného se budou pedagogové školy snažit vytvořit přátelskou atmosféru, vzájemnou toleranci a pozitivní motivující přístup k žákům.
 2. Pedagog bude svým žákům vždy vzorem a autoritou.
 3. Škola vyjde z průzkumu zájmu o umělecké vzdělávání z roku 2016 ke zjištění požadavků veřejnosti na výuku dalších jednotlivých předmětů v uměleckých oborech, škola bude dále provádět průzkum zájmu a další průzkumy mezi veřejností, a to vlastními silami nebo formou spolupráce s externími subjekty (SCIO).
 4. Výuka bude probíhat v přátelském duchu, na základě zkušeností pedagoga a prostřednictvím názorného předvedení požadované činnosti.
 5. Pedagogové budou vybíráni nejen dle své odborné způsobilosti požadované zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, kterou získali vystudováním konzervatoře, vysoké školy uměleckého zaměření nebo pedagogické fakulty s uměleckým zaměřením, ale přihlédne se i na jejich uměleckou praxi, která je nutnou podmínkou pro tvůrčí práci –  učitel tak bude vzorem pro své žáky.
 6. Škola bude využívat pro výuku moderních technologií a pracovat v duchu nových trendů ve výuce. S rodiči bude navázána komunikace i elektronickou cestou. V budoucnu bude zavedena výuka hudební nauky zajímavou formou např. interaktivní hudební hry nebo prostřednictvím PC.
 7. Škola dokáže rovněž poskytnout žákům takové vzdělání, které umožní nadaným žákům úspěšné vykonání přijímacích zkoušek ke studiu na středních a vysokých školách uměleckého nebo pedagogického zaměření a ke studiu na konzervatořích.
 8. ZUŠ se bude snažit rozšiřovat výuku o skupinové předměty (orchestry, sbory, ansámbly, komorní seskupení).
 9. Škola se zaměří zejména na podporu moderní výuky, např. propojení se zvukovou technikou a IT elektronikou. V budoucnu by tak mohlo vzniknou studio pro interpretační výuku, která by ve své podstatě okamžitě analyzovala sebereflexi žáka.
 10. Předpokladá se, že dojde k propojení jednotlivých uměleckých oborů formou společných projektů a realizací např. koncertních vystoupení či divadelních představení.
 11. Závěrem každého školního roku bude případně upravován ŠVP tak, aby splňoval jak požadavky RVP ZUV, tak požadavky studentů ZUŠ a reflektovat požadavky zřizovatele.
 12. Škola bude podporovat nadané a talentované žáky k výměně zkušeností a porovnávání výsledků vzdělávání organizováním přehlídek a soutěží žáků v jednotlivých uměleckých oborech a předmětech.
 13. Škola bude usilovat o kontakty s předními umělci z hudební, výtvarné, taneční a literárně-dramatické branže, vytvářet zajímavé workshopy a setkání zkušených výkonných umělců.

5. PRACOVNÍ OBLAST

 1. Hlavním cílem je vytvořit přátelskou a vstřícnou atmosféru napříč všemi pracovníky školy. Během budování ZUŠ o další předměty bude škola postupně přijímat kvalifikované pedagogy a získávat tak stálé učitele pro dlouhodobou spolupráci. Učitelský sbor by měl být hlavně „mladý“ přístupem a ve svém zájmu se podílet na komplexním budování školy.
 2. Pedagogové mají možnost se představit svým žákům svou praktickou uměleckou činností.
 3. Škola bude pořádat týmové setkání pro vzájemnou komunikaci pedagogů a vytvářet tak časový prostor pro vlastní názory, návrhy, podněty apod.
 4. Pedagogům budou v případě možností nabízeny vzdělávací programy v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
 5. Pedagogický sbor bude mít možnost komunikovat se školou přes školní e-mailové adresy, každý pedagog bude mít vytvořen svůj uživatelský profil.
 6. Bude vytvořen elektronický systém Klasifikace, který bude zajišťovat elektronicky evidenci žáků, docházku, známkování kontrolu, komunikaci apod. Systém zaručí kontrolu a bezpečné uchování dat.

 

6. SPOLUPRÁCE

 1. Prioritou ZUŠ Nehvizdy bude úzká spolupráce se zřizovatelem školy a se ZŠ a MŠ Nehvizdy. Škola bude o svých zásadních zájmech, potřebách a požadavcích zřizovatele a partnery informovat. Při vzniklých problémech bude škola svého zřizovatele okamžitě informovat a hledat společně nejvhodnější řešení.
 2. ZUŠ Nehvizdy bude úzce spolupracovat po dohodě s zřizovatelem s dalšími subjekty jako jsou ZŠ a MŠ Nehvizdy, DC Dráček apod. Škola bude podchytávat a rozvíjet talenty a v případě zájmu se bude snažit propojit tyto subjekty s uměleckou činností ZUŠ. V oblasti uměleckého vzdělávání a při získávání zkušeností bude škola spolupracovat se ZUŠ Jana Zacha Čelákovice.
 3. Ředitel ZUŠ zpracuje každoročně výroční zprávu o činnosti školy za školní rok a zašle ji zřizovateli a zveřejní vždy na přístupném místě ve škole. Jde o zcela zásadní a zákonem vyžadovaný dokument, který je rovněž východiskem pro další rozvoj školy
 4. ZUŠ každoročně vypracuje hodnocení školy formou vlastního hodnocení školy, které je východiskem pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy. Spolupráce s firmou Kalibro, resp SCIO pro zpracování SWOT analýzy.
 5. Je zřízena internetová doména www.zusnehvizdy.cz, čímž vzniknou webové stránky školy.
 6. Informace pro veřejnost by škola ráda předávala kromě své vlastní webové prezentace i prostřednictvím Nehvizdského kurýru.

 

7. FINANCOVÁNÍ

 1. Hlavní transfer finančních prostředků pro přímé náklady půjde ze stávajících republikových a krajských normativů MŠMT prostřednictvím kraje. Další příjem bude úplata za umělecké vzdělávání ve smyslu ustanovení § 123, odst. 2) zákona 561/2004 Sb., školský zákon, vzdělávání a provozní náklady bude škola řešit ve spolupráci se zřizovatelem školy, tedy městysem Nehvizdy.
 2. Škola se bude snažit dosáhnout na granty, dotace a různé operační a rozvojové programy (OPVV apod.)
 3. Škola se bude snažit oslovit místní firmy ke sponzorování uměleckých činností, pořádání mimoškolních aktivit a k nákupu učebních pomůcek.

 

8. ZÁVĚR

Tato koncepce má nastínit rozvoj nově budované Základní umělecké školy v Nehvizdech. Realizace všech zmíněných faktorů budou jistě ovlivňovat jednotlivé vytyčené cíle, které se mohou během počátečního fungování školy dále vyvíjet. Ve školství a zejména v umělecké činnosti nelze mít vše okamžitě, proto je vize dlouhodobá a společnými silami budeme jako pedagogové pro ni tvořil pevný základ. Věříme, že se nám povede pozitivně vytvořit umělecký rozvoj v městysi Nehvizdy.