HUDEBNÍ NAUKA

Recepce A Reflexe Hudby

Obecně je hudební nauka (HN) souborné učení o podstatě hudby, o jejím působení na člověka  i jejich vzájemných vztazích.
Hudebně teoretický předmět HN  je v základních uměleckých školách kolektivně vyučovaným předmětem.

V hudebním oboru spolu s hlavním předmětem (hra na hudební nástroj, pěvecká hlasová výchova, sborový zpěv atd.) usiluje o rozvoj hudebního cítění žáků.

PRO HUDEBNÍKY

Vzdělávací obsah hudební nauky je určen všem vzdělávacím zaměřením v hudebním oboru.

SKUPINA

Výuka hudební nauky je skupinová, žáci mají 1 hodinu týdně v rozsahu 45 minut. Počet žáků ve skupině je maximálně 15.

RECEPCE

Hudební nauka se realizuje jako samostatný vyučovací předmět každého studijního zaměření v hudebním oboru během 1. až 5. ročníku.

VZDĚLÁVÁNÍ

Hudební nauka je důležitou a nedílnou součástí hudebního vzdělávání.

CÍL

Našim cílem je, aby hudební nauka nebyla jen pouhou teorií a nudou.

VĚDOMOSTI

Vědomosti z hudební nauky znamenají velkou pomoc pro žáka, neboť bez základních teoretických znalostí se hráč na nástroj či zpěvák neobejde.

Hudební nauka znamená velkou pomoc pro žáka, neboť bez základních teoretických znalostí se hráč na nástroj či zpěvák neobejde.

Ve výuce získávají žáci teoretické znalosti stupnic, intervalů, akordů, zjistí mnoho zajímavých informací o hudebních nástrojích, dílech, interpretech z hudebního světa.

Patří sem také rytmická, intonační a sluchová cvičení, stručný přehled dějin hudby a poslechové hodiny.

PRACOVNÍ LISTY

1. pololetí

2. pololetí

1. pololetí
2. pololetí
1. pololetí
2. pololetí
1. pololetí
2. pololetí
1. pololetí
2. pololetí

Když používáme hudební nástroje k jejich účelu, obvykle a běžně hovoříme o „hraní“. Je samozřejmé, že každá hra má svá pravidla. Proto je hudební nauka důležitou součástí hudebního vzdělávání.
Našim cílem je, aby hudební nauka nebyla jen pouhou teorií a nudou. Máme k dispozici zajímavé podněty k uchopení zájmu žáka přes příjemné rozhraní hudebních her, videoprojekcí a mobilních aplikací.