Základní umělecká škola Nehvizdy

Vítejte na informačních stránkách Základní umělecké školy Nehvizdy.
Aktuálně

Vážení rodiče,
vzhledem k žádostem mnoha rodičů jsme Vás jednotlivě informovali o výsledcích talentových zkoušek prostřednictvím e-mailu a to z požadovaných časových důvodů k urychlení informovanosti. Pokud jste omylem neobdrželi žádný e-mail, kontaktujte nás prosím na info@zusnehvizdy.cz.

Kapacita 90-ti žáků pro rok 2018/19 byla naplněna. Veškeré informace včetně rozvrhu hodin budou k dispozici před zahájením školního roku.

Hudební obor

Klavír
Zpěv
- populární
- klasický
- sborový
Kytara
- akustická
- elektrická
- basová
Dechové nástroje
- zobcová flétna
- klarinet
- saxofon
EKN (elektronické klávesové nástroje)

Výtvarný

Keramika
Kresba
Malba
Modelování

Literárně-dramatický

Herectví

Taneční

Klasický tanec
Lidový tanec
Moderní tanec

Smyslem vzdělávání na ZUŠ je prostřednictvím hry na nástroj, zpěvu, tance, malby či hereckého projevu vytvořit osobnost, která zastává určitě hodnoty, životní postoje, ze které se stane díky těmito kompetencemi "krásný člověk".
Co Vám můžeme nabídnout?

ZUŠ Nehvizdy bude poskytovat základy vzdělání v uměleckých oborech, připravovat žáky ke studiu na středních a vysokých školách uměleckého zaměření.

Přípravné studium (PHV) ke vzdělávání je určeno pro žáky od 5 do 7 let věku. 

Základní studium I. stupně
- je určeno pro žáky od 7 do 14 let věku.
Základní studium II. stupně
- je určeno pro žáky od 14 do 19 let věku.

Pro žáky, kteří nenavštěvovali základní studium I. stupně, je možné organizovat přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu II. stupně, které má 1 ročník.

Studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin je určeno pro žáky základního studia I. a II. stupně, kteří prokáží mimořádné nadání a vynikající výsledky vzdělávání.

Žáci starší 6ti let mohou absolvovat přijímací talentové zkoušky do 1. ročníku základního studia I. stupně již po prvním roce přípravného studia.

Studium pro dospělé má nejvýše 4 ročníky, délka vzdělávání v tomto studiu se určuje podle individuálních schopností žáka s přihlédnutím k jeho věku.

Hudební obor a jeho vzdělávací zaměření:
- sólový zpěv, sborový zpěv
- hra na hudební nástroje (klávesové, smyčcové, strunné, dechové) 

Studium ve výtvarném oboru
- bude zahrnovat zvládnutí všech výtvarných technik. Žáci se naučí rozvíjet své výtvarné dispozice - vnímání vyjadřování, představivost a tvořivost.

Studium v tanečního oboru
- žáci se seznámí s principy zdravého držení těla a pohybu. Základy klasické taneční techniky i současného tance dovolí dětem rozvíjet jejich přirozené fyzické dispozice. Hravou formou budou žáci vedeni k vlastnímu pohybovému vyjádření, fantazii a tvorbě.

Přijímání uchazečů ke vzdělávání
  1. Přijímání žáků do naší školy a studium se závazně řídí zákonem č. 561/2004 Sb., vyhláškou o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb., školním řádem a platným školním vzdělávacím plánem (web školy, stránky MŠMT)

  2. Do přípravného studia jsou přijímáni uchazeči, kteří prokáží předpoklady ke vzdělávání.

  3. Do základního studia I. a II. stupně a studia pro dospělé jsou přijímáni uchazeči na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky a doporučení přijímací komise, jejíž členy jmenuje ředitel školy. Talentová zkouška může být nahrazena úspěšným ukončením základního studia předcházejícího stupně. Termín konání talentových zkoušek škola zveřejní nejpozději 14 dní před jejich konáním.

  4. Do studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin přijme žáka ředitel školy na návrh učitele hlavního předmětu.

  5. Do přípravného a základního studia mohou být výjimečně přijati mimořádně nadaní uchazeči, kteří nedosáhli stanoveného věku. Uchazeči, kteří překročili stanovenývěk, mohou být podle výsledku talentové zkoušky přijati do některého z vyšších ročníků základního studia.

  6. Přednostně jsou z kapacitních důvodů přijímáni mladšíuchazeči z Nehvizd se spádovou oblastí.
Hodnotící kritéria při přijímací a talentové zkoušce

Do přípravného studia jsou přijímáni uchazeči, kteří prokáží předpoklady ke vzdělání.

HUDEBNÍ OBOR
- talentová zkouška se skládá z těchto kritérií:
1) Intonace
2) Zpěv
3) Rytmické cítění
4) Hudební paměť
5) Fyziologické předpoklady

Děti tak např. dostanou za úkol vytleskat po učiteli krátký rytmický úsek, zazpívat lidovou písničku, určit podle sluchu vyšší či nižší tón, apod.

K talentové zkoušce do vyššího ročníku na jednotlivé nástroje si žák připraví stupnici a samostatnou skladbu dle svých dovedností.

TANEČNÍ OBOR
- talentová zkouška se skládá z těchto kritérií:
1) Rytmické a hudební cítění
2) Ohebnost (pohybové možnosti)
3) Orientace v prostoru

Doporučujeme vzít si s sebou cvičební oděv - legíny, obtažené elastické triko, ponožky.

VÝTVARNÝ OBOR
- talentová zkouška se skládá z těchto kritérií:
1) Kresba
2) Malba
3) Domácí práce

K přijímacím zkouškám si uchazeč sebou přinese 5-10 kusů výtvarných domácích prací. V rámci přijímacího řízení pak dostane uchazeč za úkol namalovat obrázek na zadané téma.

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR
- talentová zkouška se skládá z těchto kritérií:
1) Přednes
2) Rytmus
3) Jednoduchá improvizace

K přijímacím zkouškám si uchazeč připraví báseň nebo prózu, kterou přednese zpaměti

Výsledek zkoušky určí pořadí přijímání žáků ke studiu na volná místa, případně pořadí náhradníků. 

Všeobecné informace: - přijímání žáků do ZUŠ se závazně řídí zákonem č. 561/2004 Sb., vyhláškou o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb.

Množství přijatých dětí je omezeno kapacitou školy, možnostmi jednotlivých tříd a oborů a zájmem zejména minimální kapacitou naplnění skupinových předmětů.
- o přijetí žáka ke studiu rozhoduje na základě doporučení přijímací komise a výsledku talentové zkoušky ředitel školy
- o výsledku talentové zkoušky je zákonný zástupce vyrozuměn emailem, který byl uveden v přihlášce.

Nejčastější otázky a odpovědi

Je počet přijímaných žáků něčím omezen?

Ano, počet přijatých žáků je omezena celkovou kapacitou školy, možnostmi jednotlivých tříd a naplnění skupinových oborů. Kapacita školy, která je dána zřizovací listinou školy, nesmí být v žádném případě překročena.

Jak a kdy se dozvíme výsledek přijímacího řízení?

Uchazeči jsou o výsledcích přijímacího řízení informováni elektronicky (e- mailem) do konce školního roku. Jelikož kapacita školy nesmí být překročena, je nutné nejprve stanovit přesný počet žáků.

Je rozhodnutí o nepřijetí definitivní?

V případě, že byla talentová zkouška vykonána úspěšně, ale uchazeč nebyl přijat z kapacitních důvodů, je možné, že se místo ještě uvolní po začátku školního roku. Úspěšní uchazeči, kteří se nedostali do studia z kapacitních důvodů, jsou zařazeni mezi náhradníky a jsou kontaktováni v případě uvolnění kapacity v průběhu měsíce září.

Musí být uchazeč v hudebním oboru PHV rozhodnut na jaký hudební nástroj chce hrát?

Nemusí. Je však vždy lepší, pokud má dítě představu, jaký hudební nástroj by se mu líbil.  Je ale dobré mít v záloze více možností. O některé nástroje je velký zájem, a není tak v možné zařadit do studia všechny uchazeče, byť třeba i při úspěšné talentové zkoušce.  V případě, že nebude dítě pro žádný hudební nástroj rozhodnuto a talentovou zkouškou projde úspěšně, bude mu následně nabídnut některý z volných nástrojů.

Kdo rozhoduje o přijetí žáka?

O přijetí žáka ke studiu rozhoduje na základě doporučení přijímací komise a výsledku talentové zkoušky ředitel školy

Musí každý žák navštěvovat hudební nauku?

Ano, hudební nauka je nedílná součást základního uměleckého vzdělávání a jedná se o systematické a ucelené vzdělávání, ne jen hru na zvolený nástroj. 

Přehled školného pro rok 2018/2019
Obor                                                                       za pololetí

Přípravná hudební výchova (PHV)                        900,– Kč
PHV + zpěv/nástroj                                                1.300,– Kč
Hudební obor (zpěv/nástroj)                               1.600,– Kč
Hudební obor - sborový zpěv                                 800,– Kč
Výtvarný obor (PHV)                                                 800,-Kč
Výtvarný obor                                                         1.000,– Kč
Taneční obor (PHV)                                                  800,– Kč
Taneční obor                                                           1.000,– Kč
Literárně-dramatický obor (PHV)                         800,– Kč
Literárně-dramatický obor                                     900,– Kč
Studium pro dospělé                                            6.000,– Kč

Výše úplaty za vzdělávání byla stanovena dle § 8 odst. 1 vyhlášky č. 71/2005 Sb.

Ukončí-li žák vzdělávání v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku, úplata za vzdělávání se nevrací. Ukončí-li žák vzdělávání z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část školného vrátit. Včasné neuhrazení úplaty je důvodem k vyloučení žáka ze studia

Výše úplaty za vzdělávání se stanovuje na období školního roku, úhrada je pololetní. Jestliže není dohodnuto jinak, školné je splatné za 1. pololetí do 15. září, za 2. pololetí do 15. února.
  
Úplata za vzdělávání je pouze příspěvkem na provoz školy, pokrývá zhruba 15% skutečných nákladů na 1 žáka za rok (vyjma studia pro dospělé pracující - tito hradí náklady v plné výši). Rozdíl mezi příspěvkem od rodičů a skutečnými náklady je hrazen ze státního rozpočtu a z rozpočtu městyse Nehvizdy.

Úhradu školného je možné provádět pouze bezhotovostně (bankovním převodem/složenkou) na účet 5240089369/0800.

Pedagogický sbor

Aleš Háva, Dis - ředitel ZUŠ
Klavír, EKN

Mgr. Petr Bajer - zástupce ředitele
Hudební nauka, sborový zpěv

Andrea Cejpková, DiS
Sólový zpěv, PHV

Michaela Šrámková, DiS
Sólový zpěv, PHV

Tomáš Uhlík, DiS
basová kytara, akustická kytara

Stanislav Jelínek, DiS
akustická a elektrická kytara

Josef Pospíšil, DiS
dechové nástroje - flétna, saxofon, klarinet

Petra Hřivnáčová
výtvarný obor

Mgr.Barbora Kaplanová
taneční obor

 
Adresa:

ZUŠ Nehvizdy
Pražská 14,
250 81 Nehvizdy

 
Kontakt:

Tel.: +420 777 113 048
E-mail: info@zusnehvizdy.cz
Web: www.zusnehvizdy.cz

© 2018Copyright ZUS Nehvizdy