Přijímání žáků

k zápisu a talentové zkoušce

K zápisu nebo k talentovým zkouškám je nutné předem odeslat elektronickou přihlášku. V případě zájmu o více oborů je potřebné odeslat jednotlivé přihlášky na zvolené obory s konkrétním studijním zaměřením.

Hodnotíci kritéria

Při přijímací a talentové zkoušce

Do přípravného studia jsou přijímáni uchazeči, kteří prokáží předpoklady ke vzdělání.

Děti tak např. dostanou za úkol vytleskat po učiteli krátký rytmický úsek, zazpívat lidovou písničku, určit podle sluchu vyšší či nižší tón, apod.

K talentové zkoušce do vyššího ročníku na jednotlivé nástroje si žák připraví stupnici a samostatnou skladbu dle svých dovedností.

Kritéria talentové zkoušky
 • Intonace
 • Zpěv
 • Rytmické cítění
 • Hudební paměť
 • Fyziologické předpoklady
Hodnotíci kritéria

Při přijímací a talentové zkoušce

Do přípravného studia jsou přijímáni uchazeči, kteří prokáží předpoklady ke vzdělání.

Doporučujeme vzít si s sebou cvičební oděv – legíny, obtažené elestické triko, ponožky.

Kritéria talentové zkoušky
 • Rytmické a hudební cítění
 • Ohebnost (pohybové možnosti)
 • Orientace v prostoru
Hodnotíci kritéria

Při přijímací a talentové zkoušce

Do přípravného studia jsou přijímáni uchazeči, kteří prokáží předpoklady ke vzdělání.

K přijímacím zkouškám si uchazeč sebou přinese 5 – 10 kusů výtvrarných domácích prací. V rámci přijímacího řízení pak dostane uchazeč za úkol namalovat obrázek na zadané téma.

Kritéria talentové zkoušky
 • Kresba
 • Malba
 • Domácí práce
Hodnotíci kritéria

Při přijímací a talentové zkoušce

Do přípravného studia jsou přijímáni uchazeči, kteří prokáží předpoklady ke vzdělání.

K přijímacím zkouškám si uchazeč připraví báseň nebo prózu, kterou přednese zpaměti.

Kritéria talentové zkoušky
 • Přednes
 • Rytmus
 • Jednoduchá improvizace

Přijímání uchazečů ke vzdělávání

1. obecné

Přijímání žáků do naší školy a studium se závazně řídí zákonem č. 561/2004 Sb., vyhláškou o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb., školním řádem a platným školním vzdělávacím plánem (web školy, stránky MŠMT).

2. předpoklady ke vzdělávání

Do přípravného studia jsou přijímáni uchazeči, kteří prokáží předpoklady ke vzdělávání.

3. talentová zkouška

Do základního studia I. a II. stupně a studia pro dospělé jsou přijímáni uchazeči na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky a doporučení přijímací komise, jejíž členy jmenuje ředitel školy. Talentová zkouška může být nahrazena úspěšným ukončením základního studia předcházejícího stupně. Termín konání talentových zkoušek škola zveřejní nejpozději 14 dní před jejich konáním.

4. kapacita

Škola má kapacitní limity, které určuje MŠMT. Přednostně jsou z kapacitních důvodů přijímáni mladší uchazeči z Nehvizd a spádovou oblastí. Do studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin přijme žáka ředitel školy na návrh učitele hlavního předmětu.

5. mimořádné důvody

Do přípravného a základního studia mohou být výjimečně přijati mimořádně nadaní uchazeči, kteří nedosáhli stanoveného věku. Uchazeči, kteří překročili stanovenývěk, mohou být podle výsledku talentové zkoušky přijati do některého z vyšších ročníků základního studia.

Je počet přijímaných žáků něčím omezen?

Ano, počet přijatých žáků je omezena celkovou kapacitou školy, možnostmi jednotlivých tříd a naplnění skupinových oborů. Kapacita školy, která je dána zřizovací listinou školy, nesmí být v žádném případě překročena.

Jak a kdy se dozvíme výsledek přijímacího řízení?

Uchazeči jsou o výsledcích přijímacího řízení informováni elektronicky (e- mailem) do konce školního roku. Jelikož kapacita školy nesmí být překročena, je nutné nejprve stanovit přesný počet žáků.

Je rozhodnutí o nepřijetí definitivní?

V případě, že byla talentová zkouška vykonána úspěšně, ale uchazeč nebyl přijat z kapacitních důvodů, je možné, že se místo ještě uvolní po začátku školního roku. Úspěšní uchazeči, kteří se nedostali do studia z kapacitních důvodů, jsou zařazeni mezi náhradníky a jsou kontaktováni v případě uvolnění kapacity v průběhu měsíce září.

Musí být uchazeč v hudebním oboru PHV rozhodnut na jaký hudební nástroj chce hrát?

Nemusí. Je však vždy lepší, pokud má dítě představu, jaký hudební nástroj by se mu líbil.  Je ale dobré mít v záloze více možností. O některé nástroje je velký zájem, a není tak v možné zařadit do studia všechny uchazeče, byť třeba i při úspěšné talentové zkoušce.  V případě, že nebude dítě pro žádný hudební nástroj rozhodnuto a talentovou zkouškou projde úspěšně, bude mu následně nabídnut některý z volných nástrojů.

Kdo rozhoduje o přijetí žáka?

O přijetí žáka ke studiu rozhoduje na základě doporučení přijímací komise a výsledku talentové zkoušky ředitel školy.

Musí každý žák navštěvovat hudební nauku?

Hudební nauka je nedílná součást základního uměleckého vzdělávání a jedná se o systematické a ucelené vzdělávání, ne jen hru na zvolený nástroj. Proto každý žák v HUDEBNÍM oboru musí projít pětiletým vzdělávacím procesem.

Nejčastější otázky
a odpovědi

Pokud nenaleznete vhodnou otázku a odpověd na ni, neváhejte nám napsat s jakýmkoliv požadavkem. Děkujeme.

Chci se zeptat
Výsledek zkoušky

Určí pořadí žáků na volná místa, případně pořadí náhradníků.

Všeobecné informace: přijímání žáků do ZUŠ se závazně řídí zákonem č. 561/2004 Sb., vyhláškou o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb.

Množství přijatých žáků

Je omezeno kapacitou školy,

možnostmi jednotlivých tříd a oborů a minimální kapacitou naplnění skupinových předmětů.

–    o přijetí žáka ke studiu rozhoduje na základě doporučení přijímací komise a výsledku talentové zkoušky ředitel školy

–    o výsledku talentové zkoušky je zákonný zástupce vyrozuměn emailem, který byl uveden v přihlášce