Přijímání žáků

k zápisu a talentové zkoušce

K zápisu nebo k talentovým zkouškám je nutné předem odeslat elektronickou přihlášku. V případě zájmu o více oborů je potřebné odeslat jednotlivé přihlášky na zvolené obory s konkrétním studijním zaměřením.

Přijímací řízení do ZUŠ Nehvizdy

1. Přijímací talentové zkoušky a postup při zápisu

 • Minimálně 14 dní před vyhlášením přijímacího řízení bude možné podat elektronickou přihlášku do ZUŠ a zarezervovat si čas zápisu dítěte.
 • Povinnost podat přihlášku se také týká i dětí, které již navštěvují přípravný ročník daného předmětu.
 • Hlásí-li se uchazeč na více oborů či předmětů, podá na každý obor či předmět novou přihlášku.
 • V den konání zkoušek vykoná uchazeč v rámci přijímacího řízení krátkou talentovou zkoušku.
 • Do přípravného studia (PS) jsou přijímáni uchazeči, kteří prokáží předpoklady ke vzdělávání.
 • Do základního studia I. a II. stupně a studia pro dospělé jsou přijímáni uchazeči na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky

2. Vyplňte elektronickou přihlášku

 • přihlášku najdete na ZDE
 • vyberte z nabízených termínů zápisu
 • vyplňte povinné údaje
 • vyberte požadované studijní zaměření a stiskněte „Odeslat přihlášku“
 • přihlášku NETISKNĚTE!

3. Přijďte v den zápisu k talentovým zkouškám (přijímacímu pohovoru)

 • Ve Vámi vybraném termínu zápisu přiďte k talentové zkoušce.
 • Případně s ohledem na epidemiologickou situaci je rezervovaný čas vyhrazen vždy pouze pro jednoho uchazeče a jeho zákonného zástupce.
 • Na místě podepíšete námi vytištěnou přihlášku a bude provedena krátká talentová zkouška či přijímací pohovor.
 • Prostudujte si naše hodnotící kritéria.

4. Vyčkejte na informaci o výsledku

 • Stav přijetí či nepřijetí dítěte do ZUŠ se uchazeči zobrazí v elektronické přihlášce (email) a výsledky budou zveřejněné do 14 dnů na webových stránkách ZUŠ Nehvizdy.
 • Nepřijatí uchazeči budou na žádost vyrozuměni písemně.
 • Seznam přijatých uchazečů bude anonymní – uchazeči budou uvedeny pod registračními čísly, které jste obdrželi v e-mailu (ID žáka)

Postup k zápisu

Pokud nenaleznete vhodnou otázku a odpověd na ni, neváhejte nám napsat s Vaším požadavkem.
Děkujeme.

Chci se zeptat

Přijímání uchazečů ke vzdělávání

1. obecné

Přijímání žáků do naší školy a studium se závazně řídí zákonem č. 561/2004 Sb., vyhláškou o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb., školním řádem a platným školním vzdělávacím plánem (web školy, stránky MŠMT).

2. předpoklady ke vzdělávání

Do přípravného studia jsou přijímáni uchazeči, kteří prokáží předpoklady ke vzdělávání.

3. talentová zkouška

Do základního studia I. a II. stupně a studia pro dospělé jsou přijímáni uchazeči na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky a doporučení přijímací komise, jejíž členy jmenuje ředitel školy. Talentová zkouška může být nahrazena úspěšným ukončením základního studia předcházejícího stupně. Termín konání talentových zkoušek škola zveřejní nejpozději 14 dní před jejich konáním.

4. kapacita

Škola má kapacitní limity, které určuje MŠMT. Přednostně jsou z kapacitních důvodů přijímáni mladší uchazeči z Nehvizd a spádovou oblastí. Do studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin přijme žáka ředitel školy na návrh učitele hlavního předmětu.

5. mimořádné důvody

Do přípravného a základního studia mohou být výjimečně přijati mimořádně nadaní uchazeči, kteří nedosáhli stanoveného věku. Uchazeči, kteří překročili stanovenývěk, mohou být podle výsledku talentové zkoušky přijati do některého z vyšších ročníků základního studia.

Je počet přijímaných žáků něčím omezen?

Ano, počet přijatých žáků je omezena celkovou kapacitou školy, možnostmi jednotlivých tříd a naplnění skupinových oborů. Kapacita školy, která je dána zřizovací listinou školy, nesmí být v žádném případě překročena.

Jak a kdy se dozvíme výsledek přijímacího řízení?

Uchazeči jsou o výsledcích přijímacího řízení informováni interaktivním systémem. Na základě vyplnění přihlášky bylo uchazeči na uvedený e-mail  zasláno potvrzení o přijetí přihlášky. V těle emailu je odkaz „Rozhodnutí o přijetí naleznete zde„. Kliknutím na odkaz uchazeč zjistí stav přijetí. Zpravidla trvá vyhodnocení talentových zkoušek do 14 dnů, avšak okolnosti tomu přiměřené mohou vyhodnocení prodloužit. Jelikož kapacita školy nesmí být překročena, je nutné nejprve stanovit přesný počet žáků.

Je rozhodnutí o nepřijetí definitivní?

V případě, že byla talentová zkouška vykonána úspěšně, ale uchazeč nebyl přijat z kapacitních důvodů, je možné, že se místo ještě uvolní po začátku školního roku. Úspěšní uchazeči, kteří se nedostali do studia z kapacitních důvodů, jsou zařazeni mezi náhradníky a jsou kontaktováni v případě uvolnění kapacity v průběhu měsíce září.

Musí být uchazeč v hudebním oboru PHV rozhodnut na jaký hudební nástroj chce hrát?

Nemusí. Je však vždy lepší, pokud má dítě představu, jaký hudební nástroj by se mu líbil.  Je ale dobré mít v záloze více možností. O některé nástroje je velký zájem, a není tak v možné zařadit do studia všechny uchazeče, byť třeba i při úspěšné talentové zkoušce.  V případě, že nebude dítě pro žádný hudební nástroj rozhodnuto a talentovou zkouškou projde úspěšně, bude mu následně nabídnut některý z volných nástrojů.

Kdo rozhoduje o přijetí žáka?

O přijetí žáka ke studiu rozhoduje na základě doporučení přijímací komise a výsledku talentové zkoušky ředitel školy.

Musí každý žák navštěvovat hudební nauku?

Hudební nauka je nedílná součást základního uměleckého vzdělávání a jedná se o systematické a ucelené vzdělávání, ne jen hru na zvolený nástroj. Proto každý žák v HUDEBNÍM oboru musí projít pětiletým vzdělávacím procesem.

Nejčastější otázky
a odpovědi

Pokud nenaleznete vhodnou otázku a odpověd na ni, neváhejte nám napsat s Vaším požadavkem.
Děkujeme.

Chci se zeptat

Vysvětlení, proč ZUŠ nejsou volnočasové aktivity nebo zájmové kroužky

Na ZUŠ jsou žáci přijímáni na základě talentových přijímacích zkoušek a průběh a výsledky vzdělávacího procesu jsou pravidelně kontrolovány Českou školní inspekcí. Kvalita uměleckého vzdělávání se tak výrazně liší od vzdělávání „zájmového“ nebo „volnočasových aktivit“.

ZUŠ jsou podle školského zákona definovány jako školy

Jde o typ škol, které mají Rámcový vzdělávací program, tedy státní zakázku na kvalitu a úroveň vzdělávání (volnočasové aktivity a zájmové vzdělávání tyto státní parametry nemají).

Někdy je slyšet argument, že žáci, kteří chodí do ZUŠ, navštěvují školu svobodně,(nikdo je k tomu nenutí) a chodí sem ve svém volném čase - jsou to tedy volnočasové aktivity!?

Není tomu tak. Pouze základní školy (devítiletá školní docházka) mají režim „povinné školní docházky“. Do všech ostatních typů škol, středních a vysokých, chodí děti také ze zájmu a ve „svém volném čase“ a nikdo je k tomu nenutí. To ale přece neznamená, že např. střední škola je proto pokládána za „volnočasovou aktivitu“ (jak od rodičů často můžeme slyšet na ZUŠ).

Vzdělávání v ZUŠ má zcela jiný charakter, než činnosti, které jsou prováděny ve volnočasových aktivitách.

Charakteristickým prvkem vzdělávání na ZUŠ je systematická a dlouhodobá činnost, která je prováděna v rámci odborně stanovených kritérií v Rámcovém vzdělávacím programu. Jedná se o státem nastavené komplexní studium, poskytující základy vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech, které jsou obsahově propojeny se studiem v dalších vyšších školách uměleckého nebo pedagogického zaměření. Přesto, že „de iure“ stupeň vzdělání ZUŠ neposkytují, „de facto“ poskytováno je, protože největší část žáků přijímaných na konzervatoře nebo střední a vyšší odborné školy s uměleckým zaměřením jsou žáci, kteří absolvovali vzdělávání na ZUŠ. Nedůležitější ovšem je, že forma studia má charakter systematického a vytrvalého studia a ten posiluje u žáků vlastnosti, které zájmové vzdělávání (občasné kroužky nebo kurzy) nemůže poskytnout a není ani smyslem, aby je poskytovalo.

Ve školském zákoně jsou ZUŠ zařazeny v § 109 pod názvem Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání

Důvod, proč jsou ZUŠ, jazykové školy a zájmové vzdělávání v tomto paragrafu zmíněny společně je ten, že všichni tři neposkytují stupeň vzdělání (závěrečné vysvědčení a výstup z těchto škol logicky nemůže být závaznou podmínkou pro přijetí dětí na střední a vyšší školy např. uměleckého typu). Název tohoto § tak jasně odděluje základní umělecké vzdělávání a jiné typy vzdělávání např. zájmového charakteru.U základního uměleckého vzdělávání a jazykového vzdělávání se ovšem jedná o vzdělávání, které je prováděno ve školách na rozdíl od zájmového vzdělávání, které je prováděno ve školských zařízeních. V důvodové zprávě k návrhu zákona je rozdíl mezi vzděláváním v ZUŠ a zájmovým vzděláváním jasně vyjádřen:

„Vzdělávání v základních uměleckých školách je důležitou součástí celého systému vzdělávání. Návrh tohoto ustanovení vychází ze současného stavu, základním uměleckým školám zůstává status školy, absolventi po dokončení základního uměleckého vzdělávání dosáhnou základů vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech. I když se nejedná o stupeň vzdělání, je dosažení základů vzdělání v uměleckých oborech důležitou přípravou pro další studium absolventů například v konzervatořích.“

O zájmovém vzdělávání naopak hovoří důvodová zpráva následovně:

„Školská zařízení pro zájmové vzdělávání nabízejí všem mladým lidem alternativní nabídku aktivního a společensky užitečného vyplnění volného času.“ 

ZUŠ nejsou „zájmové vzdělávání“! Co to tedy „zájmové vzdělávání“ je?

Zájmové vzdělávání nebo lépe zájmové činnosti se provádějí ve školských zařízeních (ne ve školách) a zabývají se společenskými, tělovýchovnými a esteticko-uměleckými aktivitami. Nejčastěji mají formu příležitostné rekreační nebo relaxační činnosti, která má povahu ušlechtilé zábavy a je hodnotnou náplní trávení volného času dětí a mládeže. Plní tím také sociálně preventivní funkci proti rizikům spojených s dětskou kriminalitou, která mimo jiné vzniká také tím, že se děti ve volném čase nudí. Zájmové vzdělávání nemusí mít podobu progresivně vzdělávacího charakteru. Tím, že není koncipováno do tematických celků v časových rámcích a není prováděno prověřování dosaženého stupně na sebe navazujících znalostí a dovedností, je odlišnost s typem vzdělávání na ZUŠ naprosto patrná. V zájmovém vzdělávání jde zkrátka o to, aby si žák co v nejkratší době osahal co největší množství nejrůznější činnosti (včetně umělecké) a pak se některé z nich věnoval po dobu, pokud ho tato činnost bude „zajímat“.

Výsledek zkoušky

Určí pořadí žáků na volná místa, případně pořadí náhradníků.

Všeobecné informace: přijímání žáků do ZUŠ se závazně řídí zákonem č. 561/2004 Sb., vyhláškou o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb.

Množství přijatých žáků

Je omezeno kapacitou školy,

možnostmi jednotlivých tříd a oborů a minimální kapacitou naplnění skupinových předmětů.

–    o přijetí žáka ke studiu rozhoduje na základě doporučení přijímací komise a výsledku talentové zkoušky ředitel školy

–    o výsledku talentové zkoušky je zákonný zástupce vyrozuměn emailem, který byl uveden v přihlášce