Vítejte na našich stránkách

V Nehvizdech

se hvízdá..!

Cíle
vzdělávání

Kultivovat osobnost

utvářet a rozvíjet klíčové kompetence žáků, kultivovat tím jejich osobnost po stránce umělecké a motivovat je k celoživotnímu učení a vztahu k umění a jeho odvětvím

Motivovat žáky

motivovat žáky k učení a spolupráci vytvořením příznivého sociálního, emocionálního a pracovního klimatu

Rozvinout zájmy

poskytnout žákům základní vzdělání ve zvoleném uměleckém oboru s ohledem na jejich potřeby a možnosti s maximální osobní motivací a s rozvinutím jejich zájmu o obor

Připravit ke studiu

připravit žáky po odborné stránce pro vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách uměleckého nebo umělecko-pedagogického zaměření a na konzervatořích, případně pro studium na vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením

Naše vize

Vizi školy vnímáme zejména v naplnění základních uměleckých dovedností a v přípravě žáků na praktické využití všech dostupných kompetencí s využitím celé škály uměleckých dovedností. Na straně tedy schopnost připravit žáky na budoucí studium v dalších umělecky či pedagogicky zaměřených školách (konzervatoře, vysoké školy pedagogické či umělecko-pedagogické), rovněž tak využití získaných dovedností v neprofesionálním uměleckém životě (amatérské či poloprofesionální

hudební, činoherní i taneční soubory, zájmové hudební činnosti, výtvarné dílny apod.), na straně druhé pak naučit žáky umět se orientovat ve světě umění a získat pro život tři základní kompetence, které mohou být motivací předat je v dospělosti další generaci (kompetence k umělecké komunikaci, kompetence osobnostně sociální, kompetence kulturní).

Smyslem uměleckého vzdělávání na ZUŠ Nehvizdy je prohloubit vnímání, talent a podpořit krásu osobnosti.

Aleš Háva, DisŘeditel školy

Koncepce školy

„Využívame pro výuku moderní technologie

a pracujeme v duchu nových trendů ve výuce.“

Všichni pedagogové školy se snaží vytvářet přátelskou atmosféru, vzájemnou toleranci, pozitivní přístup k žákům a motivovat je svou vlastní osobností a uměleckými zkušenostmi k těm nejlepším výsledkům. Pedagog je svým žákům vždy vzorem a autoritou. Pedagogové jsou vybíráni nejen dle své odborné způsobilosti požadované zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, kterou získali vystudováním konzervatoře, vysoké školy uměleckého zaměření nebo pedagogické fakulty s uměleckým zaměřením, ale přihlíží se i na jejich uměleckou praxi, která je nutnou podmínkou pro tvůrčí práci  – učitel tak bude vzorem pro své žáky.

Škola využije pro výuku moderních technologií a pracuje v duchu nových trendů ve výuce. Zejména v hudební nauce má škola na zřeteli působivou výukou dosáhnout zájem žáků v teoretické části předmětů. Dále se bude zdokonalovat s propojováním elektronického světa a teoretickou výukou. Nejen IT je skvělým doplňkem probutit a udržet zájem žáků, ale i zařazení moderních prvků do výuky (boomwhakers, body drumming apod.)

2018

Rok

Založení 

Nadaní žáci

Škola dokáže rovněž poskytnout žákům takové vzdělání, které umožní nadaným žákům úspěšné vykonání přijímacích zkoušek ke studiu na středních a vysokých školách uměleckého nebo pedagogického zaměření a ke studiu na konzervatořích. Proto chce také podporovat nadané a talentované žáky k výměně zkušeností a porovnávání výsledků vzdělávání organizováním přehlídek a soutěží žáků v jednotlivých uměleckých oborech a předmětech.

Získané dovednosti talentovaných žáků v hudebním oboru se promítnou do oblasti studiové činnosti. Nadaní žáci si tak budou moci vytvořit vlastní profesionální studiové nahrávky. V nahrávacím studiu má žák okamžitou odezvu svého výkonu a lze jej motivovat k vlastnímu hodnocení a interpretačních dovedností.Důležitou podmínkou uvedených cílů je získávat ke studiu na ZUŠ kvalitní a motivované žáky, což chceme zajistit i nadále konáním talentových zkoušek.

ZUŠ neustále usiluje o navyšování kapacity a rozširování o další předměty. 

Velkou motivací je podíl na společném vytváření uměleckých hodnot – budování skupinových předmětů (sbory, ansámbly, komorní seskupení, orchestry). Škola apeluje na propojení jednotlivých uměleckých oborů formou společných projektů, pořádáním interních a veřejných koncertů, vernisáží, výstav, představení a zapojením se do celkového dění v Nehvizdech. Každoročně chce uspořádat společný projekt žáků a pedagogů, který je rovněž motivací ke studiu a přináší tak vzájemnou spolupráci žáka s pedagogem.

Škola vidí velký potenciál v pořádání různých seminářů či workshopů.

Škola každoročně vychází z průzkumu zájmu o umělecké vzdělávání. Není nám lhostejný názor a požadavky veřejnosti. Analýza nám tak pomáhá zmapovat potřeby veřejnosti konkrétního zaměření uměleckých oborech. Pořádají se také každoročně “Dny otevřených dveří pro širokou veřejnost. Ve své koncepci škola plánuje do budoucna otevřít také semináře a kurzy, které nabídnou výuku pro děti i dospělé nad rámec školního vzdělávacího programu. Prioritou ZUŠ je úzká spolupráce se zřizovatelem školy a se ZŠ a MŠ Nehvizdy, DC Dráček apod. Informace pro veřejnost škola předává skze tyto kanály: interní systém Klasifikace, webová prezentace, facebookový profil, nehvizdský kurýr.

Náš tým

Aleš Háva, DiS

Klavír

VZDĚLÁNÍ:
Státní konzervatoř v Praze (1990-1996)

ZAMĚSTNÁNÍ:
Základní umělecká školy Nehvizdy (od 2018)
Pražská konzervatoř – HDO, POP (2006-2018)
1. Soukromá taneční konzervatoř (1996-2006)
Základní umělecká škola V. Nováka (1995)

PRAXE:
4 TENOŘI
The Greatest Show - live in concert (2019 - současnost)
Profesoři a já Dan Hůlka (2017 - současnost)
Rocky – muzikál (2017-18)
Ať žijí duchové – muzikál (2016)
Stardance 2015
Mamma Mia – muzikál (2014-15)
Národní divadlo (20014-16)
RENT – muzikál (2013-14 hudební nastudování)
Superstar 2013
Kabaret u Fleků
DIK (Kytice, Roztomilý člověk)
Daniel Landa Tour – Dilema pyrotechnika (2012)
CD La Alma – O lásce, cti a kuráži (2012)
Hamlet – muzikál (2012 hudební nastudování)
Daniel Landa Tour – Vozová hradba (2011)
Divadlo Brodway
TýTý (2011)
WELLA, trend vision show (2010)
Star Dance – Duety (korepetice)
TýTý (2010)
Robin Hood (Cesta ke slávě) – muzikál
Hello Dolly – muzikál
Děti ráje – muzikál
LASPILKA – Za co! (CD)
Petr Janda – (CD)
La Alma – Český kalendář Michala Horáčka
X Faktor (2008)
Touha – muzikál
Krysař – muzikál
Andy Muhr Band (Rakousko)
Gerry Vesterberg Band (Rakousko)

Mgr. Barbora Špoljarič (Kaplanová)

Taneční výuka

VZDĚLÁNÍ

Akademie múzických umění v Praze, obor Pedagogika tance – titul MgA. (Praha, 2016 – 2018)
Conservatorio Superior de Danza de Valencia, obor Pedagogika tance (Valencie, 2017 – 2018)
Akademie múzických umění v Praze, obor Pedagogika tance – titul BcA. (Praha, 2013 – 2016)
• Studijní pobyt ve Finnish National Ballet a Finnish National Opera Ballet School (2017) a v School of the Hamburg Ballet John Neumeier (2016).
• Studium zaměřeno na klasický tanec
Taneční konzervatoř hlavního města Prahy, specializace klasický tanec – maturitní zkouška a absolutorium – titul DiS. (Praha, 2010 – 2013)
Pražská taneční konzervatoř a střední odborná škola (dříve 1. soukromá taneční konzervatoř v Praze), specializace klasický tanec (Praha, 2007 – 2009)
První české gymnázium v Karlových Varech (Karlovy Vary, 2005 – 2007)

PEDAGOGICKÁ PRAXE
Základní umělecká škola Nehvizdy (Nehvizdy, 2018 – současnost)
• Výuka tance dětí
Contemporary – prostor pro tanec (Praha, 2018)
• Výuka baletu dětí
The International School of Music and Fine Arts (Praha, 2016 – 2017)
• Výuka baletu dětí v anglickém jazyce
Baletní Akademie Adély Pollertové (Praha, 2015 – současnost)
• Výuka baletu dětí a dospělých
Taneční studio DAG (Praha, 2014 – 2015)
• Výuka baletu dětí
Rodinné Útočiště Tisícerých Aktivit - ROUTA (Čelákovice, 2014 – 2015)
• Výuka baletu a pohybová průprava dětí

WORKSHOPY A KURZY
Workshop klasického tance s Yannickem Boquinem (Praha, 2014, 2015 a 2017)
Workshop klasického tance s Dariou Klimentovou (Praha, 2016)
Workshop Feldenkraisovy metody s Teri Jeanetteovou (Praha, 2016)
Workshop klasického tance s Jeanem-Lucienem Massotem (Praha, 2016)
Workshop techniky J. Limóna s Roxane D´Orleans Justeovou (Praha, 2015)
Workshop klasického tance s Barborou Kohoutkovou (Praha, 2015)
Workshop klasického tance s Cherylyn Lavagninovou (Praha, 2015)
Workshop klasického tance se Sophií Sarroteovou (Praha, 2014)
International Contemporary Dance Workshop Prague (Praha, 2013)
Ballet Summer School Dresden at Palucca Schule (Drážďany, Německo, 2012)
International Ballet Masterclasses in Prague (Praha, 2011 a 2012)
Letní prázdninová škola tance Pelhřimov (Pelhřimov, 2010)

Magdalena Pospíšilová

Klavír, Hudební nauka

Vzdělání
1979–1985
Konzervatoř v Praze, obor klavír (prof. Eva Boguniová)
2014–2018
jednodenní hudebně-pedagogické semináře: hudební nauka; klavír (Ivan Klánský, Peter Toperczer)
2005–2014 (každé dva roky)
kursy Letní mezinárodní školy duchovní hudby v Želivě: sólová pěvecká třída Nicki Kennedy, sborové a sbormistrovské třídy
1987–1997
soukromé studium zpěvu u prof. Terezie Blumové a Markéty Konečné-Malcové
v dětství sboristka a sólistka Dětského pěveckého sboru Čs. rozhlasu (sbm. Čestmír Stašek)
Lšu Praha 8 – Libeň: klavír, zpěv
Pracovní zkušenosti
2013–2019
učitelka v ZUŠ Líbeznice (klavír, hudební nauka, PHV, korepetice, pěvecký sbor, sólový zpěv)
2007–2019
lektorka odpoledních hudebních kroužků v Základní škole waldorfské Jinonice (pěvecký sbor, klavír, zpěv, sopránová zobcová flétna)
2017–2019
soukromá výuka při Pianotéce Zahradník
2007–2015
hudební lektorka v MŠW Praha 6, Dusíkova
2009–2014 (každé dva roky)
lektorka kurzů Letní mezinárodní školy duchovní hudby v Želivě (dětská instrumentálně-pěvecká skupina složená z dětí frekventantů; hlasové poradenství; ranní (roze)zpívání dospělých)
2013
Koncert 5 sborů (Betlémská kaple) – Carl Orff: Carmina Burana, klavír: Petr Ožana, Magdalena Pospíšilová
2007–2012
učitelka hudební výchovy v ZŠW Jinonice (2007-2008 též v ZŠ na Plzeňské)
1999–2007
Nebužely (okr. Mělník): soukromé vyučování, hudební lektorka o.s. Zahrada
účinkování se souborem Ritornello Praha
1998–1999
sociální pedagog a muzikoterapeut ve stacionáři pro děti a dospívající s kombinovanými vadami (Integrační centrum Zahrada v Praze 3)
1987–1997
účinkování se souborem Ritornello (převážně raně barokní hudba) – zpěv, klávesové nástroje, příp. zobcová flétna (koncerty a nahrávání v ČR a Polsku)
průběžně soukromé vyučování
1992–1993
hudební spolupráce s Divadlem Za branou II (alternace ve hře Dialogy karmelitek)
1985–1987
učitelka v LŠU Brandýs n. L. (klavír, HN, PHV, zpěv, sbor)
1984–1985 (při studiu)
několikerá dlouhodobá suplování v LŠU Praha – Libeň a LŠU Praha – Ďáblice
Okrajově jsem se vždy věnovala též literární, výtvarné i skladatelské činnosti (ve 14 letech jsem byla finalistkou celostátní Soutěže skladatelských talentů, v dospělosti jsem soukromě vydala tři malé básnické sbírky).

Tomáš Uhlík, DiS

Kytara

VZDĚLÁNÍ:

1998 Konzervatoř Jaroslava Ježka, hra na basovou kytaru

Lukáš Klíma, DiS

Dramatická tvorba

VZDĚLÁNÍ:

2017 Pražská konzervatoř, hudebně dramatické umění

Petra Hřivnáčová

Výtvarná tvorba

VZDĚLÁNÍ:

Soukromá střední škola uměleckého desingu, s.r.o.

Ing. Lenka Jankovská, DiS

Sólový populární zpěv

Alias Lena Yellow.

Jsem profesionální zpěvačka, vokální koučka, píšu písně a texty. Zpěv je moje životní cesta. Miluji výzvy a osobní růst. Objevování daru hlasu a vědomá práce s tělem mě den za dnem přivádí k hlubšímu poznání sebe sama a větší autenticitě ve zpěvu i v životě.

Chceš zpívat jen tak pro radost, objevovat dar hlasu, posunout svoje hranice, získat více jistoty a sebedůvěry při mluvení, při zpěvu i v životě? Přijď na základní kurz objevování hlasu - HLASEM K SOBĚ.

O MNĚ

Momentálně autorsky působím ve třech hudebních projektech: Lena Yellow (soul-jazz), Mateřská.com (avantgardní rap) a Yellow Sisters (a cappella). Věnuji se práci s hlasem – vyučuji skupiny i jednotlivce, spolupracuji s různými hudebníky a kapelami (koncerty, studiová práce), podílím se na hudební produkci a managementu a příležitostně moderuji.

Vystudovala jsem Vysokou školu ekonomickou v Praze (2003) a Vyšší odbornou školu Jaroslava Ježka - obor jazzový zpěv (2009). Sólově zpívat jsem začala v roce 2000 s karlovarskou kapelou Babylon Station. V roce 2001 a 2002 jsem spolupracovala s Daliborem Cidlinským a jeho DC Bandem. První sólový repertoár jsem realizovala s vlastní kapelou Yellow Family. V této době jsem také cestovala po Evropě a Africe se street-performance programem.

V roce 2005 jsem spolu-založila skupinu Yellow Sisters. Za dobu společné tvorby jsme vydaly 6 alb, koncertovaly po celém světě a dostalo se nám mnoha mezinárodních ocenění a poct. V roce 2012 jsem se stala semifinalistkou soutěže Hlas Československa. Tato zkušenost spolu s prvním mateřstvím mě inspirovala k další tvorbě a vzniku nového úspěšného projektu Mateřská.com.

Od roku 2011 se po boku skladatele a pianisty Tomáše Sýkory realizuji opět i sólově. V roce 2014 jsme vydali debut Positivity a turné k desce zakončili jako support světoznámých Incognito v Lucerna Music Baru v Praze. V současné době připravujeme nové album s českými texty.

DISKOGRAFIE:

2018 – Mateřská.com – Automatka

2017 – Yellow Sisters – Zvěřinec 2

2014 – Lena Yellow – Positivity

2014 – Yellow Sisters Live & Petr Wajsar

2013 – Mateřská.com – Laktační psychóza

2013 – Yellow Sisters – 2013 Remixed

2012 – Yellow Sisters – Zvěřinec

2010 – Yellow Sisters – Tubab Woman

2007 – Yellow Sisters DVD – Live at Retro Music Hall Prague

2006 – Yellow Sisters – Singalana

2002 – Babylon Station – Original Recordings

2001 – DC Band – Broskve v karamelu

PROFESNÍ HISTORIE:

2018 – Akademia Music Awards – BEST SONG R&B / SOUL, singl One-Two-Three (Lena Yellow)

2016 – semifinále International Songwriting Competition 2016 – singl One-Two-Three (Lena Yellow)

2015 – předkapela acid-jazzové kapely Incognito (Lena Yellow)

– mezinárodní soutěž vokálních kapel v Grazu – Golden Diploma (Yellow Sisters)

2014 – semifinále Unsigned Only 2014 – singl Fever (Lena Yellow)

2012 – semifinalistka soutěže Hlas Československa

2010 – 7. místo v žebříčku Spin The Globe's Top Ten World Music Albums s deskou Tubab Woman (Yellow Sisters)

2009 – vystoupení na Českém plese v Bruselu

2008 – vystoupení pro Bobbyho McFerrina (Yellow Sisters)

– předkapela Blind Boys Of Alabama (Yellow Sisters)

2007 – hodinový pořad na rádiu BBC (Yellow Sisters)

2006 – účinkování v cestopisném dokumentu BBC Michaela Palina - New Europe (Yellow Sisters)

– 1. místo na Colours Talents (Yellow Sisters)

2002 – 1. místo v autorské soutěži Zlín Talent (s Daliborem Cidlinským)

2001 – předkapela Natacha Atlas (Babylon Station)

SPOLUPRÁCE:

Michal Dvořák, Janek Ledecký, Jaroslav Dušek, Dan Bárta, Vojta Dyk, Jan Burian, Jiří Burian, Lenka Dusilová, Michal Prokop, Konstantin Ruchadze, Honza Homola, Miloš Vacík, United Flavour, Hypnotix, Chinaski, Bow Wave, Laura a její Tygři, Tata Bojs, ad.

Vít Skalička

Bicí nástroje

Vít Skalička a jeho první kontakt s hudbou začal hrou na flétnu v ZUŠ Týniště nad Orlicí, kde potom vyměnil flétnu za trumpetu, což mu vydrželo do třinácti let. Poté přehodnotil postoj a zvolil si další nástroj a to bicí soupravu. Od té doby začal hrát a zaskakovat v kapelách v královehradeckém kraji. (Mladý Týnišťský big band, Factorial! Orchestra, Dragon’s Brew, Klicperovo Divadlo). Během prvních zkušeností s koncertním vystupováním studoval střední průmyslovou školou v Rychnově nad Kněžnou. Bicí nástroje Vítka uchvátila natolik, že po absolvování SPŠ začal studovat na Konzervatoři Jaroslava Ježka. Nyní působím v kapelách: Brass Avenue, Dragon’s Brew, Foxy Mama, Gin In Jam, Hromosvod.

Tomáš Johancsík

Příčná a zobcová flétna

Je absolventem Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem studijního programu management umění obor hudba a organizace se zaměřením na vzdělávání a absolventem Státní konzervatoře Pardubice u prof. MgA. Jaromíra Höniga a prof. MgA. Lenky Kozderkové, Dis. ve studijním programu Hudba – specializaci na příčnou flétnu. Dále absolvoval magisterské studium na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v kombinované formě oboru Učitelství pro I. stupeň ZŠ se specializací na hudební výchovu.
Účastnil se řady mistrovských interpretačních kurzů u MgA. Jana Ostrého, Prof.MgA. Kláry Novákové, Prof. Joistein Gundrsena na Letních slavnostech staré hudby a u prof.MgA. Eckarta Haupta studoval mistrovské kurzy na příčnou flétnu na Hochschule für Musik Carl Maria von Weber in Dresden v rámci programu interpretace staré hudby.
Byl členem Městského Chebského orchestru. Koncertoval na různých kulturních akcí v Německu, Rakousku, Itálii, Polsku, Slovensku a Francii. Podílel se na nahrávání dvou CD s hudebníkem Richardem Pachmanem. V letech 2011/2012 se účastnil konkurzu na obsazení dvou sólistů příčných fléten, který vyhlašoval Smyčcový orchestr při Mezinárodní Konzervatoři Praha, kde uspěl. Dále spolupracuje v komorním ansámblu se sólistou národního divadla v Praze Miguelem Angelo Cavalcantim a Noemou Erbou sólistkou divadla Cantero v Itálii.
Podílel se na organizaci v organizačním týmu Mezinárodního festivalu ,, Dvořákova Praha ´´ pod vedením MgA. Vladimíra Darjanina. V roce 2012 se účastnil mistrovských kurzů R.F. Art Prodaktion Summer Prague Academy, kde získal ocenění za výborný výkon ve hře na flétnu skladatele C. Francka.
V poslední době se rovněž zajímá o barokní interpretaci a hru na barokní příčnou flétnu, kterou rovněž studuje na konzervatoři u prof. Lucie Duškové v Českých Budějovicích. Několikrát se účastnil rovněž mezinárodních kurzů na MEZINÁRODNÍ LETNÍ ŠKOLE STARÉ HUDBY VALTICE pod vedením /prof. Lucie Duškové, prof. Michaeli Ambrosi, prof. Jany Semerádové, prof. Petrem Holtslagem/. Je absolventem mistrovských kurzů KRÁLOVSKÉ AKADEMIE MUZICKÝCH UMĚNÍ V BRUSELU 2019, pod vedením prof. Jan de Winne.

MgA Agnieszka Ściążko

Housle

magister sztuki Agnieszka Ściążko

Vystudovala magisterské studium v oboru Hra na housle na Akademii múzických umění Karola Lipińského ve Vratislavi v Polsku. Studovala také na Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance v Londýně a Akademii múzických umění v Praze.

V sezoně 2018/2019 byla členkou Orchestrální akademie PKF - Prague Philharmonia, působila též v Plzeňské filharmonii. Během studií spolupracovala s rozličnými hudebními tělesy napříč Evropou, mezi některými např. EUYO (European Union Youth Orchestra), díky kterým vystoupila na prestižních událostech jako jsou BBC Proms v Royal Albert Hall v Londýně či Rebeco Summer Nights v Concertgebouw v Amsterdamu. Práce v orchestrech jí přinesla setkání s dirigentskými osobnostmi jako jsou Gianandrea Noseda,Vasili Petrenko, Vladimir Ashkenazy či Xian Zhang. Jako sólistka a komorní hráčka působila na pódiích v Rakousku, Německu, Francii, Polsku, Itálii, mimo jiných také ve Wigmore Hall v Londýně.

Součástí hudebního vzdělání byly rovněž masterclassy u známých světových sólistů a koncertních mistrů, jako např. T. Little, P. Schoeman, I. Ženatý, O. Charlier, G. Schultz, L. Tratovsek, I. Frolov, S. Kravchenko, W. Wiłkomirska, T. Tomaszewski, K. Danczowska nebo B. Matoušek.

V roce 2019 absolvovala bakalářské studium v oboru Český jazyk a literatura (Univerzita ve Vratislavi/Univerzita Karlova).

Andrea Hávová

Sólový populární zpěv

Vzdělání:
Konzervatoř v Praze
Zdravotní škola Č. Budějovice

Zaměstnání:
Základní umělecké škola Nehvizdy (od 2020)
ZUŠ Charlotty Masarykové (2015-16))
ZUŠ Zruč nad Sázavou (2013-15)
Hudební škola Yamaha (2010-16)

Praxe:
Country Sisters
Real American Country Revival
RENT – muzikál
Golden big band Prague
Studánka Praha
Jeptišky – muzikál
X Faktor – M.T.A.
Antigona – rock opera
Malý princ – muzikál
Příhody Lišky Bystroušky

Spolupráce:
Jan Kalousek
Ivan Hlas
Steve Josephson

Idea

Dáváme podněty ke kreativnímu prostředí, klademe důraz na pozitivní atmosféru školy a vytváříme motivační prostředí pro práci se žáky.

Rozvrh hodin 2020/21

(změna rozvrhu vyhrazena do 15.09.2020)

PHV (kolektivní)
1+2 roč. 0. stupně
Úterý
13:30 - 14:15 hod.
HUDEBNÍ NAUKA
1. ročník (1. sk.)
Úterý
15:30 - 16:15 hod.
HUDEBNÍ NAUKA
1. ročník (2. sk.)
Čtvrtek
15:30 - 16:15 hod.
HUDEBNÍ NAUKA
2. ročník
Úterý
16:30 - 17:15 hod.
HUDEBNÍ NAUKA
3. ročník (1. sk.)
Úterý
17:30 - 18:15 hod.
HUDEBNÍ NAUKA
3. ročník (2. sk.)
Čtvrtek
17:30 - 18:15 hod.
SBOR HUNAMAPO (vol.)
všechny ročníky
Čtvrtek
16:30 - 17:15 hod.
Akustická a el. kytara
Tomáš Uhlík
Úterý / Středa
individuálně
Bicí nástroje
Tomáš Brožek
Pondělí
individuálně
Housle
Agnieszka Ściążko
Pondělí
individuálně
Klavír
Magdalena Pospíšilová
Úterý / Středa / Čtvrtek
individuálně
Klavír
Aleš Háva
Pondělí / Úterý / Středa
individuálně
Sólový populární zpěv
Lenka Jankovská
Pondělí / Úterý / Středa
individuálně
Sólový populární zpěv
Andrea Hávová
Čtvrtek
individuálně
Zobcová a příčná flétna
Tomáš Johancsík
Úterý / Čtvrtek
individuálně
Kresba-malba
1. ročník
Středa
14:15 - 15:45 hod.
Kresba-malba
3. ročník
Čtvrtek
14:15 - 15:45 hod.
Keramika-socha
3. ročník
Pátek - LICHÝ TÝDEN
14:15 - 15:45 hod.
Kresba-malba
4. ročník
Čtvrtek
16:00 - 17:30 hod.
Keramika-socha
4. ročník
Pátek - LICHÝ TÝDEN
16:00 - 17:30 hod.
Workshop
APOLLÓNIE
Středa
16:00 - 17:15 hod.
Taneční průprava
Pondělí
2. ročník
14:15 - 15:45 hod.
Klasický tanec / Taneční praxe
Pondělí
3. ročník
16:00 - 18:20 hod.
Relaxační cvičení
Pondělí
FITBALET (pro dospělé)
18:30 - 19:30 hod.
Dramatická tvorba
1. ročník
Středa
14:00 - 15:30 hod.
Dramatická tvorba
3. ročník (1.sk.)
Středa
15:40 - 16:25 hod.
Práce v souboru
3. ročník (celá třída)
Středa
16:30 - 17:15 hod.
Dramatická tvorba
3. ročník (2. sk.)
Středa
17:20 - 18:05 hod.
Kytara
T. Uhlík
Středa
individuálně