O NÁS

Co Vám můžeme nabídnout?

Přípravné studium

Zahrnuje poznávání, ověřování a rozvíjení předpokladů žáků a jejich zájmu o umělecké vzdělávání. Žáci jsou vedeni k elementárním návykům a dovednostem, které jsou důležité pro další umělecký vývoj. PS je určeno pro děti ve věku 5 a 6  let.

Studium I. stupně

Sedmileté vzdělávání je zaměřeno na rozvíjení individuálních dispozic. Progresivní vzdělávání připravuje žáky především na neprofesionální umělecké aktivity, ale i na vzdělávání ve středních školách a na konzervatořích. Je určeno pro žáky od 7 do 13 let.

Studium II. stupně

Čtyřleté vzdělávání klade důraz na praktické uplatňování získaných dovedností a hlubší rozvoj zájmů žáků. Umožňuje osobnostní růst v rámci aktivní umělecké činnosti a inspiruje k dalšímu studiu. Je určeno pro žáky od 14 do 18 let.

Studium s rozšířeným počtem vyučovaných hodin

Poskytuje žákům s vynikajícími vzdělávacími výsledky rozsáhlejší, hlubší a obsahově náročnější studium. Připravuje je ke studiu ve středních i vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením a případně je směřuje k výběru povolání.

Studium pro dospělé

Studium pro dospělé umožňuje zájemcům o tento typ studia další rozvoj v uměleckých oblastech v metodicky fundovaném prostředí v souladu s koncepcí celoživotního vzdělávání.

Semináře, kurzy

Máme k dispozici jak pro děti tak i pro dospělé i semináře a kurzy, které aktuálně nabízíme každý rok nad rámec školního vzdělávacího programu. V současné době produkujeme taneční seanci pro dospělé FitBalet a výtvarný workshop neomezený věkem Apollónie.

Cíle
vzdělávání

Kultivovat osobnost

utvářet a rozvíjet klíčové kompetence žáků, kultivovat tím jejich osobnost po stránce umělecké a motivovat je k celoživotnímu učení a vztahu k umění a jeho odvětvím

Motivovat žáky

motivovat žáky k učení a spolupráci vytvořením příznivého sociálního, emocionálního a pracovního klimatu

Rozvinout zájmy

poskytnout žákům základní vzdělání ve zvoleném uměleckém oboru s ohledem na jejich potřeby a možnosti s maximální osobní motivací a s rozvinutím jejich zájmu o obor

Připravit ke studiu

připravit žáky po odborné stránce pro vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách uměleckého nebo umělecko-pedagogického zaměření a na konzervatořích, případně pro studium na vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením

Naše vize

Vizi školy vnímáme zejména v naplnění základních uměleckých dovedností a v přípravě žáků na praktické využití všech dostupných kompetencí s využitím celé škály uměleckých dovedností. Na straně tedy schopnost připravit žáky na budoucí studium v dalších umělecky či pedagogicky zaměřených školách (konzervatoře, vysoké školy pedagogické či umělecko-pedagogické), rovněž tak využití získaných dovedností v neprofesionálním uměleckém životě (amatérské či poloprofesionální

hudební, činoherní i taneční soubory, zájmové hudební činnosti, výtvarné dílny apod.), na straně druhé pak naučit žáky umět se orientovat ve světě umění a získat pro život tři základní kompetence, které mohou být motivací předat je v dospělosti další generaci (kompetence k umělecké komunikaci, kompetence osobnostně sociální, kompetence kulturní).

Smyslem uměleckého vzdělávání na ZUŠ Nehvizdy je prohloubit vnímání, talent a podpořit krásu osobnosti.

Aleš Háva, DisŘeditel školy

Koncepce školy

„Využívame pro výuku moderní technologie

a pracujeme v duchu nových trendů ve výuce.“

Všichni pedagogové školy se snaží vytvářet přátelskou atmosféru, vzájemnou toleranci, pozitivní přístup k žákům a motivovat je svou vlastní osobností a uměleckými zkušenostmi k těm nejlepším výsledkům. Pedagog je svým žákům vždy vzorem a autoritou. Pedagogové jsou vybíráni nejen dle své odborné způsobilosti požadované zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, kterou získali vystudováním konzervatoře, vysoké školy uměleckého zaměření nebo pedagogické fakulty s uměleckým zaměřením, ale přihlíží se i na jejich uměleckou praxi, která je nutnou podmínkou pro tvůrčí práci  – učitel tak bude vzorem pro své žáky.

Škola využije pro výuku moderních technologií a pracuje v duchu nových trendů ve výuce. Zejména v hudební nauce má škola na zřeteli působivou výukou dosáhnout zájem žáků v teoretické části předmětů. Dále se bude zdokonalovat s propojováním elektronického světa a teoretickou výukou. Nejen IT je skvělým doplňkem probutit a udržet zájem žáků, ale i zařazení moderních prvků do výuky (boomwhakers, body drumming apod.)

2018

Rok

Založení 

Nadaní žáci

Škola dokáže rovněž poskytnout žákům takové vzdělání, které umožní nadaným žákům úspěšné vykonání přijímacích zkoušek ke studiu na středních a vysokých školách uměleckého nebo pedagogického zaměření a ke studiu na konzervatořích. Proto chce také podporovat nadané a talentované žáky k výměně zkušeností a porovnávání výsledků vzdělávání organizováním přehlídek a soutěží žáků v jednotlivých uměleckých oborech a předmětech.

Získané dovednosti talentovaných žáků v hudebním oboru se promítnou do oblasti studiové činnosti. Nadaní žáci si tak budou moci vytvořit vlastní profesionální studiové nahrávky. V nahrávacím studiu má žák okamžitou odezvu svého výkonu a lze jej motivovat k vlastnímu hodnocení a interpretačních dovedností.Důležitou podmínkou uvedených cílů je získávat ke studiu na ZUŠ kvalitní a motivované žáky, což chceme zajistit i nadále konáním talentových zkoušek.

ZUŠ neustále usiluje o navyšování kapacity a rozširování o další předměty. 

Velkou motivací je podíl na společném vytváření uměleckých hodnot – budování skupinových předmětů (sbory, ansámbly, komorní seskupení, orchestry). Škola apeluje na propojení jednotlivých uměleckých oborů formou společných projektů, pořádáním interních a veřejných koncertů, vernisáží, výstav, představení a zapojením se do celkového dění v Nehvizdech. Každoročně chce uspořádat společný projekt žáků a pedagogů, který je rovněž motivací ke studiu a přináší tak vzájemnou spolupráci žáka s pedagogem.

Škola vidí velký potenciál v pořádání různých seminářů či workshopů.

Škola každoročně vychází z průzkumu zájmu o umělecké vzdělávání. Není nám lhostejný názor a požadavky veřejnosti. Analýza nám tak pomáhá zmapovat potřeby veřejnosti konkrétního zaměření uměleckých oborech. Pořádají se také každoročně “Dny otevřených dveří pro širokou veřejnost. Ve své koncepci škola plánuje do budoucna otevřít také semináře a kurzy, které nabídnou výuku pro děti i dospělé nad rámec školního vzdělávacího programu. Prioritou ZUŠ je úzká spolupráce se zřizovatelem školy a se ZŠ a MŠ Nehvizdy, DC Dráček apod. Informace pro veřejnost škola předává skze tyto kanály: interní systém Klasifikace, webová prezentace, facebookový profil, nehvizdský kurýr.

Náš tým

Aleš Háva, DiS

Klavír

VZDĚLÁNÍ:
Státní konzervatoř v Praze (1990-1996)

ZAMĚSTNÁNÍ:
Základní umělecká školy Nehvizdy (od 2018)
Pražská konzervatoř – HDO, POP (2006-2018)
1. Soukromá taneční konzervatoř (1996-2006)
Základní umělecká škola V. Nováka (1995)

PRAXE:
4 TENOŘI
The Greatest Show - live in concert (2019 - současnost)
Profesoři a já Dan Hůlka (2017 - současnost)
Rocky – muzikál (2017-18)
Ať žijí duchové – muzikál (2016)
Stardance 2015
Mamma Mia – muzikál (2014-15)
Národní divadlo (20014-16)
RENT – muzikál (2013-14 hudební nastudování)
Superstar 2013
Kabaret u Fleků
DIK (Kytice, Roztomilý člověk)
Daniel Landa Tour – Dilema pyrotechnika (2012)
CD La Alma – O lásce, cti a kuráži (2012)
Hamlet – muzikál (2012 hudební nastudování)
Daniel Landa Tour – Vozová hradba (2011)
Divadlo Brodway
TýTý (2011)
WELLA, trend vision show (2010)
Star Dance – Duety (korepetice)
TýTý (2010)
Robin Hood (Cesta ke slávě) – muzikál
Hello Dolly – muzikál
Děti ráje – muzikál
LASPILKA – Za co! (CD)
Petr Janda – (CD)
La Alma – Český kalendář Michala Horáčka
X Faktor (2008)
Touha – muzikál
Krysař – muzikál
Andy Muhr Band (Rakousko)
Gerry Vesterberg Band (Rakousko)

Andrea Hávová, DiS

Sólový populární zpěv, PHV (Orfíci)

Vzdělání:
Konzervatoř v Praze
Zdravotní škola Č. Budějovice

Zaměstnání:
Základní umělecké škola Nehvizdy (od 2020)
ZUŠ Charlotty Masarykové (2015-16))
ZUŠ Zruč nad Sázavou (2013-15)
Hudební škola Yamaha (2010-16)

Praxe:
Country Sisters
Real American Country Revival
RENT – muzikál
Golden big band Prague
Studánka Praha
Jeptišky – muzikál
X Faktor – M.T.A.
Antigona – rock opera
Malý princ – muzikál
Příhody Lišky Bystroušky

Spolupráce:
Jan Kalousek
Ivan Hlas
Steve Josephson

Ing. Lenka Jankovská, DiS

Sólový populární zpěv

Jsem zpěvačka a lektorka zpěvu. Zpěv je moje životní cesta. Miluji výzvy a osobní růst. Objevování daru hlasu a vědomá práce s tělem mě den za dnem přivádí k hlubšímu poznání sebe sama a větší autenticitě ve zpěvu i v životě.

Momentálně autorsky působím ve třech hudebních projektech: Lena Yellow (soul-jazz), Mateřská.com (avantgardní rap) a Yellow Sisters (a cappella). Věnuji se práci s hlasem – vyučuji skupiny i jednotlivce, spolupracuji s různými hudebníky a kapelami (koncerty, studiová práce), podílím se na hudební produkci a příležitostně moderuji.

Vystudovala jsem Vysokou školu ekonomickou v Praze (2003) a Vyšší odbornou školu Jaroslava Ježka - obor jazzový zpěv (2009). Sólově zpívat jsem začala v roce 2000 s karlovarskou kapelou Babylon Station. V roce 2001 a 2002 jsem spolupracovala s Daliborem Cidlinským a jeho DC Bandem. První sólový repertoár jsem realizovala s vlastní kapelou Yellow Family. V této době jsem také cestovala po Evropě a Africe se street-performance programem.

V roce 2005 jsem spolu-založila skupinu Yellow Sisters. Za dobu společné tvorby jsme vydaly 7 alb, koncertovaly po celém světě a dostalo se nám mnoha mezinárodních ocenění a poct. V roce 2012 jsem se stala semifinalistkou soutěže Hlas Československa. Tato zkušenost spolu s prvním mateřstvím mě inspirovala k další tvorbě a vzniku projektu Mateřská.com.

Od roku 2011 se po boku skladatele a pianisty Tomáše Sýkory realizuji opět i sólově. V roce 2014 jsme vydali debut Positivity, 2020 EP Na Chvíli. Dvakrát jsme vystoupili jako support světoznámých Incognito v Lucerna Music Baru v Praze.

DISKOGRAFIE:
2021 - Yellow Sisters - Zvěřinec 3
2020 - Lena Yellow - Na chvíli
2018 – Mateřská.com – Automatka
2017 – Yellow Sisters – Zvěřinec 2
2014 – Lena Yellow – Positivity
2014 – Yellow Sisters Live & Petr Wajsar
2013 – Mateřská.com – Laktační psychóza
2013 – Yellow Sisters – 2013 Remixed
2012 – Yellow Sisters – Zvěřinec
2010 – Yellow Sisters – Tubab Woman
2007 – Yellow Sisters DVD – Live at Retro Music Hall Prague
2006 – Yellow Sisters – Singalana
2002 – Babylon Station – Original Recordings
2001 – DC Band – Broskve v karamelu

PROFESNÍ HISTORIE:
2019 - předkapela acid-jazzové kapely Incognito (Lena Yellow)
2018 – Akademia Music Awards – BEST SONG R&B / SOUL, singl One-Two-Three (Lena Yellow)
2016 – semifinále International Songwriting Competition 2016 – singl One-Two-Three (Lena Yellow)
2015 – předkapela acid-jazzové kapely Incognito (Lena Yellow)
– mezinárodní soutěž vokálních kapel v Grazu – Golden Diploma (Yellow Sisters)
2014 – semifinále Unsigned Only 2014 – singl Fever (Lena Yellow)
2012 – semifinalistka soutěže Hlas Československa
2010 – 7. místo v žebříčku Spin The Globe's Top Ten World Music Albums s deskou Tubab Woman (Yellow Sisters)
2009 – vystoupení na Českém plese v Bruselu (Yellow Sisters)
2008 – vystoupení pro Bobbyho McFerrina (Yellow Sisters)
– předkapela Blind Boys Of Alabama (Yellow Sisters)
2007 – hodinový pořad na rádiu BBC (Yellow Sisters)
2006 – účinkování v cestopisném dokumentu BBC Michaela Palina - New Europe (Yellow Sisters)
– 1. místo na Colours Talents (Yellow Sisters)
2002 – 1. místo v autorské soutěži Zlín Talent (s Daliborem Cidlinským)
2001 – předkapela Natacha Atlas (Babylon Station)

SPOLUPRÁCE:
Michal Dvořák, Janek Ledecký, Jaroslav Dušek, Dan Bárta, Vojta Dyk, Jan Burian, Jiří Burian, Lenka Dusilová, Michal Prokop, Konstantin Ruchadze, Honza Homola, Miloš Vacík, United Flavour, Hypnotix, Chinaski, Bow Wave, Laura a její Tygři, Tata Bojs, ad.

Mgr. Tomáš Johancsík, DiS. art.

Příčná a zobcová flétna

Je absolventem Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem studijního programu management umění obor hudba a organizace se zaměřením na vzdělávání a absolventem Státní konzervatoře Pardubice u prof. MgA. Jaromíra Höniga a prof. MgA. Lenky Kozderkové, Dis. ve studijním programu Hudba – specializaci na příčnou flétnu. Dále absolvoval magisterské studium na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v kombinované formě oboru Učitelství pro I. stupeň ZŠ se specializací na hudební výchovu.
Účastnil se řady mistrovských interpretačních kurzů u MgA. Jana Ostrého, Prof.MgA. Kláry Novákové, Prof. Joistein Gundrsena na Letních slavnostech staré hudby a u prof.MgA. Eckarta Haupta studoval mistrovské kurzy na příčnou flétnu na Hochschule für Musik Carl Maria von Weber in Dresden v rámci programu interpretace staré hudby.
Byl členem Městského Chebského orchestru. Koncertoval na různých kulturních akcí v Německu, Rakousku, Itálii, Polsku, Slovensku a Francii. Podílel se na nahrávání dvou CD s hudebníkem Richardem Pachmanem. V letech 2011/2012 se účastnil konkurzu na obsazení dvou sólistů příčných fléten, který vyhlašoval Smyčcový orchestr při Mezinárodní Konzervatoři Praha, kde uspěl. Dále spolupracuje v komorním ansámblu se sólistou národního divadla v Praze Miguelem Angelo Cavalcantim a Noemou Erbou sólistkou divadla Cantero v Itálii.
Podílel se na organizaci v organizačním týmu Mezinárodního festivalu ,, Dvořákova Praha ´´ pod vedením MgA. Vladimíra Darjanina. V roce 2012 se účastnil mistrovských kurzů R.F. Art Prodaktion Summer Prague Academy, kde získal ocenění za výborný výkon ve hře na flétnu skladatele C. Francka.
V poslední době se rovněž zajímá o barokní interpretaci a hru na barokní příčnou flétnu, kterou rovněž studuje na konzervatoři u prof. Lucie Duškové v Českých Budějovicích. Několikrát se účastnil rovněž mezinárodních kurzů na MEZINÁRODNÍ LETNÍ ŠKOLE STARÉ HUDBY VALTICE pod vedením /prof. Lucie Duškové, prof. Michaeli Ambrosi, prof. Jany Semerádové, prof. Petrem Holtslagem/. Je absolventem mistrovských kurzů KRÁLOVSKÉ AKADEMIE MUZICKÝCH UMĚNÍ V BRUSELU 2019, pod vedením prof. Jan de Winne.

Lukáš Klíma, DiS

Dramatická tvorba

VZDĚLÁNÍ:

2017 Pražská konzervatoř, hudebně dramatické umění

Václav Matěcha, DiS

Bicí nástroje

Václav Matěcha vystudoval Konzervatoř a VOŠ Jaroslava Ježka Hru na bicí nástroje.

Tomáš Uhlík, DiS

Kytara

VZDĚLÁNÍ:

1998 Konzervatoř Jaroslava Ježka, hra na basovou kytaru

Ondřej Bernovský, M.Mus.

Klavír, cembalo

Ondřej Bernovský

Je absolventem Harpsichord Performance na škole Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.
Vystudoval Akademii múzických umění v Praze.
Chodil(a) do školy Arcibiskupské Gymnázium.
Varhaník holešovického sboru ve společnosti Církev československá husitská (CČSH)
Je držitelem několika zajímavých ocenění v mezinárodních soutěžích. Hudebně spolupracuje s různými významnými hudebními tělesy (Due Oratori, Amor aeternus, Kirsti Consort, Jihočeská filharmonie). Je oblíbeným a vyhledávaným pedagogem s několikaletou pedagogickou praxí. Pracuje s dětmi a studenty všech věkových kategorií. Má zkušenost s vedením mistrovských kurzů i sbormistrovstvím. V ISMFA působí od roku 2021. Výuku dokáže vést i v anglickém jazyce.

Petra Hřivnáčová

Výtvarná tvorba

VZDĚLÁNÍ:

Soukromá střední škola uměleckého desingu, s.r.o.

Marie Režnarová, DiS

Sólový populární zpěv

Marie Režnarová

Vystudovala Konzervatoř Jaroslava Ježka v oborech populární zpěv a muzikálové herectví.
Před konzervatoří vystudovala Gymnázium F. M. Pelcla v Rychnově na Kněžnou
Zkušenosti má jak pedagogické tak i divadelní Divadlo Minor, Divadlo Semafor (zpěv, herectví).
Působila pedagogicky v první nezávislé škole v Praze HaF- sólový populární zpěv
Pěvecké zkušenosti zúročila např. jako vokalistka kapely Olympic či jako přední zpěvačka zaoceánské lodi AIDA.
Vede i kurzy jako lektorka zpěvu ve vzdělávací spol. Serafin.
A v neposlední řadě se zúčastnila více kol v talentové soutěži Československo má talent.

MgA. Diana Gaálová

Taneční tvorba

Diana Gaálová

Studovala na Pražské konzervatoři u doc. Olgy Páskové, manželů Slavických klasický tanec a u prof. Vláškové moderní tanec.
Po studiích nastoupila jako sólistka do Pražského komorního baletu Pavla Šmoka a také působila jako členka baletu Hudebního divadla, souboru Národního divadla v Brně.
Magisterské studium zakončila ve studijním programu Taneční umění v oboru taneční pedagogika na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně.
Působila jako pedagog baletu Hudebního divadla v Brně a spolupracovala se členy hudební a herecké části souboru na formě jevištního tanečního projevu.
Za svoji taneční kariéru tančila takřka po celém světě, ve Velké Británii, Itálii, Francii a nejdále třeba na Taiwanu, spolupracovala jsem s mnoha a mnoha světovými choreografii.
Od roku 2017 vyučuje několik tanečních předmětů v Tanečním centru Backstage.

Ivo Görlich, DiS

Housle, viola

Ivo Görlich

Violista Ivo Görlich absolvoval Pražskou konzervatoř u prof. Petra Holmana.
Je violistou a zakládajícím členem Filmové filharmonie. Téměř 10 let je členem smyčcového kvarteta BBQ-BowbrakersQuartet, které se zaměřuje převážně na rockovou, popovou a filmovou hudbu.
Spolupracoval s českými orchestry jako PKF, Filharmonie Hradec Králové, Plzeňská Filharmonie, PKO, Filharmonici Hlavního města Prahy, Český Národní Symfonický Orchestr, Talichův komorní orchestr a mnoha dalšími. V letech 2019 a 2020 byl členem orchestru Národního divadla v Praze.
Již sedmým rokem je též lektorem orchestru a komorní hry na letním táboře Hudební Mládeže ČR.

Magdalena Pospíšilová

Klavír, Hudební nauka, Sborový zpěv

Vzdělání
1979–1985
Konzervatoř v Praze, obor klavír (prof. Eva Boguniová)
2014–2018
jednodenní hudebně-pedagogické semináře: hudební nauka; klavír (Ivan Klánský, Peter Toperczer)
2005–2014 (každé dva roky)
kursy Letní mezinárodní školy duchovní hudby v Želivě: sólová pěvecká třída Nicki Kennedy, sborové a sbormistrovské třídy
1987–1997
soukromé studium zpěvu u prof. Terezie Blumové a Markéty Konečné-Malcové
v dětství sboristka a sólistka Dětského pěveckého sboru Čs. rozhlasu (sbm. Čestmír Stašek)
Lšu Praha 8 – Libeň: klavír, zpěv
Pracovní zkušenosti
2013–2019
učitelka v ZUŠ Líbeznice (klavír, hudební nauka, PHV, korepetice, pěvecký sbor, sólový zpěv)
2007–2019
lektorka odpoledních hudebních kroužků v Základní škole waldorfské Jinonice (pěvecký sbor, klavír, zpěv, sopránová zobcová flétna)
2017–2019
soukromá výuka při Pianotéce Zahradník
2007–2015
hudební lektorka v MŠW Praha 6, Dusíkova
2009–2014 (každé dva roky)
lektorka kurzů Letní mezinárodní školy duchovní hudby v Želivě (dětská instrumentálně-pěvecká skupina složená z dětí frekventantů; hlasové poradenství; ranní (roze)zpívání dospělých)
2013
Koncert 5 sborů (Betlémská kaple) – Carl Orff: Carmina Burana, klavír: Petr Ožana, Magdalena Pospíšilová
2007–2012
učitelka hudební výchovy v ZŠW Jinonice (2007-2008 též v ZŠ na Plzeňské)
1999–2007
Nebužely (okr. Mělník): soukromé vyučování, hudební lektorka o.s. Zahrada
účinkování se souborem Ritornello Praha
1998–1999
sociální pedagog a muzikoterapeut ve stacionáři pro děti a dospívající s kombinovanými vadami (Integrační centrum Zahrada v Praze 3)
1987–1997
účinkování se souborem Ritornello (převážně raně barokní hudba) – zpěv, klávesové nástroje, příp. zobcová flétna (koncerty a nahrávání v ČR a Polsku)
průběžně soukromé vyučování
1992–1993
hudební spolupráce s Divadlem Za branou II (alternace ve hře Dialogy karmelitek)
1985–1987
učitelka v LŠU Brandýs n. L. (klavír, HN, PHV, zpěv, sbor)
1984–1985 (při studiu)
několikerá dlouhodobá suplování v LŠU Praha – Libeň a LŠU Praha – Ďáblice
Okrajově jsem se vždy věnovala též literární, výtvarné i skladatelské činnosti (ve 14 letech jsem byla finalistkou celostátní Soutěže skladatelských talentů, v dospělosti jsem soukromě vydala tři malé básnické sbírky).

Daniel Kapusta, DiS

Klavír, Korepetice, Skladba

Daniela Kapustu, Dis. vystudoval skladbu na Konzervatoři a VOŠ Jaroslava Ježka, hru na klavír na Konzervatoři Jana Deyla. Kromě výuky klavíru se bude věnovat korepetitorské činnosti a dalším aktivitám jako natáčení, notovým zápisům, aranžování a to vše již v digitální podobě.

Marek Buble, DiS

Saxofon, flétna, klarinet

Marek Buble, Dis., který kromě hry na flétnu vyučuje právě hru na saxofon. Marek Buble je
saxofonista všech druhů (sopránový, altový, tenorový, barytonový), flétnista (příčná flétna), klarinetista a významný člen kapely Laura a její tygři. Muzikou přímo žije, nejvíce jazzovou a populární. Jeho tvorbu můžete sledovat na vlastním webu www.marekbuble.com.

Jiří Krystlík

Výtvarná a multimediální tvorba

Jiří Krystlík vystudoval Gray's School of Art – Univerzita Roberta Gordona, Aberdeen, Velká Británie - obor výtvarné umění se specializací na ART FILM a dále vyšší odbornou školu Inverness College UHI, Inverness, Velká Británie, obor výtvarné umění. Do budoucna plánujeme otevřít i MULTIMEDIÁLNÍ TVORBU, pro kterou je Jirka Krystlík přímo stavěný Zároveň je i lektor ve výtvarném kurzu Apollónie.
Idea

Dáváme podněty ke kreativnímu prostředí, klademe důraz na pozitivní atmosféru školy a vytváříme motivační prostředí pro práci se žáky.

Kytara
T. Uhlík
Středa
individuálně

Chtěli byste u nás studovat?

Zřizovatelem školy je