Vítejte na našich stránkách

V Nehvizdech

se hvízdá..!

Cíle
vzdělávání

Kultivovat osobnost

utvářet a rozvíjet klíčové kompetence žáků, kultivovat tím jejich osobnost po stránce umělecké a motivovat je k celoživotnímu učení a vztahu k umění a jeho odvětvím

Motivovat žáky

motivovat žáky k učení a spolupráci vytvořením příznivého sociálního, emocionálního a pracovního klimatu

Rozvinout zájmy

poskytnout žákům základní vzdělání ve zvoleném uměleckém oboru s ohledem na jejich potřeby a možnosti s maximální osobní motivací a s rozvinutím jejich zájmu o obor

Připravit ke studiu

připravit žáky po odborné stránce pro vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách uměleckého nebo umělecko-pedagogického zaměření a na konzervatořích, případně pro studium na vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením

Naše vize

Vizi školy vnímáme zejména v naplnění základních uměleckých dovedností a v přípravě žáků na praktické využití všech dostupných kompetencí s využitím celé škály uměleckých dovedností. Na straně tedy schopnost připravit žáky na budoucí studium v dalších umělecky či pedagogicky zaměřených školách (konzervatoře, vysoké školy pedagogické či umělecko-pedagogické), rovněž tak využití získaných dovedností v neprofesionálním uměleckém životě (amatérské či poloprofesionální

hudební, činoherní i taneční soubory, zájmové hudební činnosti, výtvarné dílny apod.), na straně druhé pak naučit žáky umět se orientovat ve světě umění a získat pro život tři základní kompetence, které mohou být motivací předat je v dospělosti další generaci (kompetence k umělecké komunikaci, kompetence osobnostně sociální, kompetence kulturní).

Smyslem uměleckého vzdělávání na ZUŠ Nehvizdy je prohloubit vnímání, talent a podpořit krásu osobnosti.

Aleš Háva, DisŘeditel školy

Koncepce školy

„Využívame pro výuku moderní technologie

a pracujeme v duchu nových trendů ve výuce.“

Všichni pedagogové školy se snaží vytvářet přátelskou atmosféru, vzájemnou toleranci, pozitivní přístup k žákům a motivovat je svou vlastní osobností a uměleckými zkušenostmi k těm nejlepším výsledkům. Pedagog je svým žákům vždy vzorem a autoritou. Pedagogové jsou vybíráni nejen dle své odborné způsobilosti požadované zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, kterou získali vystudováním konzervatoře, vysoké školy uměleckého zaměření nebo pedagogické fakulty s uměleckým zaměřením, ale přihlíží se i na jejich uměleckou praxi, která je nutnou podmínkou pro tvůrčí práci  – učitel tak bude vzorem pro své žáky.

Škola využije pro výuku moderních technologií a pracuje v duchu nových trendů ve výuce. Zejména v hudební nauce má škola na zřeteli působivou výukou dosáhnout zájem žáků v teoretické části předmětů. Dále se bude zdokonalovat s propojováním elektronického světa a teoretickou výukou. Nejen IT je skvělým doplňkem probutit a udržet zájem žáků, ale i zařazení moderních prvků do výuky (boomwhakers, body drumming apod.)

2018

Rok

Založení 

Nadaní žáci

Škola dokáže rovněž poskytnout žákům takové vzdělání, které umožní nadaným žákům úspěšné vykonání přijímacích zkoušek ke studiu na středních a vysokých školách uměleckého nebo pedagogického zaměření a ke studiu na konzervatořích. Proto chce také podporovat nadané a talentované žáky k výměně zkušeností a porovnávání výsledků vzdělávání organizováním přehlídek a soutěží žáků v jednotlivých uměleckých oborech a předmětech.

Získané dovednosti talentovaných žáků v hudebním oboru se promítnou do oblasti studiové činnosti. Nadaní žáci si tak budou moci vytvořit vlastní profesionální studiové nahrávky. V nahrávacím studiu má žák okamžitou odezvu svého výkonu a lze jej motivovat k vlastnímu hodnocení a interpretačních dovedností.Důležitou podmínkou uvedených cílů je získávat ke studiu na ZUŠ kvalitní a motivované žáky, což chceme zajistit i nadále konáním talentových zkoušek.

ZUŠ neustále usiluje o navyšování kapacity a rozširování o další předměty. 

Velkou motivací je podíl na společném vytváření uměleckých hodnot – budování skupinových předmětů (sbory, ansámbly, komorní seskupení, orchestry). Škola apeluje na propojení jednotlivých uměleckých oborů formou společných projektů, pořádáním interních a veřejných koncertů, vernisáží, výstav, představení a zapojením se do celkového dění v Nehvizdech. Každoročně chce uspořádat společný projekt žáků a pedagogů, který je rovněž motivací ke studiu a přináší tak vzájemnou spolupráci žáka s pedagogem.

Škola vidí velký potenciál v pořádání různých seminářů či workshopů.

Škola každoročně vychází z průzkumu zájmu o umělecké vzdělávání. Není nám lhostejný názor a požadavky veřejnosti. Analýza nám tak pomáhá zmapovat potřeby veřejnosti konkrétního zaměření uměleckých oborech. Pořádají se také každoročně “Dny otevřených dveří pro širokou veřejnost. Ve své koncepci škola plánuje do budoucna otevřít také semináře a kurzy, které nabídnou výuku pro děti i dospělé nad rámec školního vzdělávacího programu. Prioritou ZUŠ je úzká spolupráce se zřizovatelem školy a se ZŠ a MŠ Nehvizdy, DC Dráček apod. Informace pro veřejnost škola předává skze tyto kanály: interní systém Klasifikace, webová prezentace, facebookový profil, nehvizdský kurýr.

Náš tým

Aleš Háva, DiS

Klavír

Ředitel školy

VZDĚLÁNÍ:
1996 Konzervatoř v Praze, klávesové nástroje - klavír

Michaela Klausová, DiS

Zpěv

VZDĚLÁNÍ:

2011 Pražská Konzervatoř, populární zpěv

Josef Pospíšil, DiS

Flétna

VZDĚLÁNÍ:

1985 Konzervatoř v Pardubicích, hra na pozoun

Tomáš Uhlík, DiS

Kytara

VZDĚLÁNÍ:

1998 Konzervatoř Jaroslava Ježka, hra na basovou kytaru

Lukáš Klíma, DiS

Dramatická výchova

VZDĚLÁNÍ:

2017 Pražská konzervatoř, hudebně dramatické umění

Petra Hřivnáčová

Výtvarná výchova

VZDĚLÁNÍ:

Soukromá střední škola uměleckého desingu, s.r.o.

Mgr. Barbora Kaplanová

Taneční výchova

VZDĚLÁNÍ:

2018 AMU v Praze, pedagogika tance

Mgr. Petr Bajer

Hudební nauka

VZDĚLÁNÍ:

2005 FF UK Praha, hudební věda
1998 PF JU České Budějovice, hudební výchova
1992 Gymnázium Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci

Idea

Dáváme podněty ke kreativnímu prostředí, klademe důraz na pozitivní atmosféru školy a vytváříme motivační prostředí pro práci se žáky.

Rozvrh hodin

Zpěv
Pondělí
(13:45 - 16:45)
Klavír
Úterý
(13:10 - 18:30)
Hudební nauka
Úterý
(14:30 - 16:15)
Klavír
Středa
(15:30 - 18:00)
PHV
Středa
(13:30 - 14:15)
Kytara
Středa
(14:30 - 17:30)
Flétna
Středa
(13:15 - 18:35)
Zpěv
Středa
(14:30 - 18:00)
Klavír
Čtvrtek
(15:00 - 16:35)
Výtvarný výchova
Čtvrtek
(14:00 - 17:15)
Výtvarný výchova
Pátek (lichý týden)
(14:15 - 15:45)
Taneční výchova
Pondělí
(14:00 - 16:30)
Dramatická výchova
Středa
(16:00 - 17:30)