Je umožněna prezenční výuka do 10 žáků nebo účastníků vzdělávání.

Od pondělí 07. 12. 2020 je umožněna prezenční skupinová výuka na ZUŠ s limitem do 10 žáků. Tento limit se bude týkat především některých ročníků tanečního oboru, výtvarného oboru a hudebního oboru v předmětu hudební výchova a sborový zpěv.

Od svých pedagogů budou rodiče informováni s rozdělením třídy na dvě skupiny.
1. skupina prezenčně (ve škole) / 2. skupina distančně (doma).
Další týden se skupiny prohodí.
2. skupina prezenčně (ve škole) / 1. skupina distančně (doma).
Výuka bude probíhat dle rozvrhu.

Pevně věříme, že tento systém zajistí rovnováhu ve vládním nařízení s limitací max. 10 žáků ve skupině.

Všichni pedagogové se pro Vaše dětí snaží vytvořit ty nejlepší podmínky i za těchto zásadních omezení. Vydržme tyto překážky a neopouštějme od rozjetého vzdělávání svých dětí. Vše se jednoho dne srovná a my budeme moci nadále vytvářet společně umělecké a krásné hodnoty a mít z nich ještě větší radost.

Provoz základních uměleckých škol od pondělí 7. prosince 2020

Výuka žáků základních uměleckých škol je omezena takto:
• Je umožněna prezenční výuka do max. 10 žáků.
• Tam, kde nelze postupovat podle předešlého bodu (vzdělávání ve větší skupině), probíhá nadále distanční způsob vzdělávání.
Je zakázán zpěv a sportovní činnost s výjimkou oborů, ve kterých je zpěv a sportovní činnost stěžejní součástí rámcového vzdělávacího programu, v případě střediska volného času s výjimkou činností, při kterých je zpěv nebo sportovní činnost podstatou zájmového vzdělávání.

  • Sólový populární zpěv: ANO
  • Pokud je Sborový zpěv prezenčně: BEZ ZPĚVU (jen teorie)
  • Pokud je prezenčně Hudební nauka: BEZ ZPĚVU
  • Žáci a zaměstnanci školy nebo školského zařízení (i další osoby pohybující se ve škole nebo školském zařízení) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve vnitřních prostorách škol. Je-li nezbytné, aby žáci při výuce/činnosti viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst učitele výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob. Ve vnějších prostorách škol se povinnost řídí aktuálně platnými obecnými pravidly. V rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tanec, zpěv – tam, kde jsou povoleny, hra na dechové nástroje), nemusí žáci nosit roušku.
    Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy nebo školského zařízení je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky. Příkladem třetích osob mohou být například zákonní zástupci nezletilých žáků, členové zkušebních komisí, kontrolní orgány (např. ČŠI), pracovníci školského poradenského zařízení, krajské hygienické stanice, studenti v rámci praxí, osoby zajišťující zásobování, případně další nezbytné služby.

    Nechte nám zprávu